Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการหมวดหมู่
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
777 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 77,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 15:01:56 เปิดอ่าน
776 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 77,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 15:00:39 เปิดอ่าน
775 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 99,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:57:28 เปิดอ่าน
774 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 99,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:55:51 เปิดอ่าน
773 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ จำนวนเงิน 14,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:52:25 เปิดอ่าน
772 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวนเงิน 14,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:44:28 เปิดอ่าน
771 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญารื้อย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการจำนวนเงิน 14,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:39:18 เปิดอ่าน
770 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการจำนวนเงิน 14,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:36:54 เปิดอ่าน
769 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายฉากกั้นห้องอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งและติดตั้งระบบปลั๊กไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:50:21 เปิดอ่าน
768 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายฉากกั้นห้องอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งและติดตั้งระบบปลั๊กไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:48:17 เปิดอ่าน
767 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 7440-001-0008 และ 7440-001-0013 จำนวนเงิน 14,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:44:50 เปิดอ่าน
766 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 7440-001-0008 และ 7440-001-0013 จำนวนเงิน 14,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:43:26 เปิดอ่าน
765 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ม-4109 ลำปาง จำนวนเงิน 13,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:39:08 เปิดอ่าน
764 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ม-4109 ลำปาง จำนวนเงิน 13,360 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:25:02 เปิดอ่าน
763 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,419.02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:20:58 เปิดอ่าน
762 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,419.02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:18:35 เปิดอ่าน
761 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 29,685 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:14:04 เปิดอ่าน
760 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 29,685 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:12:05 เปิดอ่าน
759 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 44,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:07:06 เปิดอ่าน
758 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 44,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:01:33 เปิดอ่าน
757 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2327 ลำปาง จำนวนเงิน 35,336.75 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 12:00:00 เปิดอ่าน
756 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2327 ลำปาง จำนวนเงิน 35,336.75 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:58:27 เปิดอ่าน
755 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 32,763.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:53:55 เปิดอ่าน
754 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 32,763.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:52:28 เปิดอ่าน
753 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:48:44 เปิดอ่าน
752 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:46:19 เปิดอ่าน
751 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการสอนของครูผ่านโปรแกรมออนไลน์ จำนวนเงิน 5,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:42:00 เปิดอ่าน
750 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการสอนของครูผ่านโปรแกรมออนไลน์ จำนวนเงิน 5,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:40:07 เปิดอ่าน
749 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:35:33 เปิดอ่าน
748 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:33:58 เปิดอ่าน
747 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาศ 4 (กค. - กย.63) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 10:02:20 เปิดอ่าน
746 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 10:00:50 เปิดอ่าน
745 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 09:59:55 เปิดอ่าน
744 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 09:58:34 เปิดอ่าน
743 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำและซ่อมแซมประตูทางเข้าชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 68,5000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:21:25 เปิดอ่าน
742 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำและซ่อมแซมประตูทางเข้าชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 68,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:18:14 เปิดอ่าน
741 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 189,405 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:11:04 เปิดอ่าน
740 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 189,405 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:09:50 เปิดอ่าน
739 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ จำนวนเงิน 67,015 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:03:13 เปิดอ่าน
738 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ จำนวนเงิน 67,015 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:01:11 เปิดอ่าน
737 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:41:24 เปิดอ่าน
736 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ เงิน 266,390.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:39:20 เปิดอ่าน
735 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ เป็นเงิน 805,435.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:37:20 เปิดอ่าน
734 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก เงิน 234,466.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:34:58 เปิดอ่าน
733 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิชาการเกษตรและครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ เงิน 132,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:31:56 เปิดอ่าน
732 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล เงิน 178,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:28:35 เปิดอ่าน
731 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน เงิน 44,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:22:24 เปิดอ่าน
730 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนแล สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ(บริษัทบริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-30 16:04:00 เปิดอ่าน
729 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนแล สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-29 17:00:36 เปิดอ่าน
728 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ขนาด โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-29 16:58:10 เปิดอ่าน
727 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ขนาด โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-29 16:55:23 เปิดอ่าน
726 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนฯ โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 15:55:49 เปิดอ่าน
725 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 13:56:45 เปิดอ่าน
724 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 13:54:45 เปิดอ่าน
723 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. กันยายน 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 11:29:29 เปิดอ่าน
722 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-25 13:50:55 เปิดอ่าน
721 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-25 13:48:46 เปิดอ่าน
720 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูฯ เงิน 15,311.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 17:09:45 เปิดอ่าน
719 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งรองผอ.สถานศึกษา เงิน 15,311.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 17:07:28 เปิดอ่าน
718 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่ม DLICT เงิน 9,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 14:35:40 เปิดอ่าน
717 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มDLICT เป็นเงิน 9,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 14:33:36 เปิดอ่าน
716 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ขนาด รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 13:19:16 เปิดอ่าน
715 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนฯ โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 11:00:27 เปิดอ่าน
714 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน และ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 09:27:37 เปิดอ่าน
713 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 09:24:04 เปิดอ่าน
712 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วน โดยวิธีคัดเลือก เงิน 45,400.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 09:21:26 เปิดอ่าน
711 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 08:49:05 เปิดอ่าน
710 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-15 08:40:29 เปิดอ่าน
709 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-15 08:38:18 เปิดอ่าน
708 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำหนังสือและพิมพ์เกียรติบัตรฯโครงการยกย่องเชิดชููเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-15 08:31:07 เปิดอ่าน
707 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือและพิพม์เกียรติบัตรฯโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:34:42 เปิดอ่าน
706 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:24:45 เปิดอ่าน
705 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารสถานที่ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:22:02 เปิดอ่าน
704 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:19:55 เปิดอ่าน
703 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:17:06 เปิดอ่าน
702 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนจำนวน 9 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 15:24:54 เปิดอ่าน
700 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 15:16:09 เปิดอ่าน
699 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 15:12:49 เปิดอ่าน
698 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 14:56:36 เปิดอ่าน
697 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำสติ๊กเกอร์โครงการประหยัดพลังงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:55:22 เปิดอ่าน
696 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ์กเกอร์โครงการประหยัดพลังงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:50:54 เปิดอ่าน
695 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:44:49 เปิดอ่าน
694 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:42:32 เปิดอ่าน
693 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการคุณธรรมฯ เงิน 18,240.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:37:28 เปิดอ่าน
692 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ เงิน 18,240.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:34:37 เปิดอ่าน
691 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 09:34:20 เปิดอ่าน
690 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 09:33:00 เปิดอ่าน
689 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระดับบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 16:14:26 เปิดอ่าน
688 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 16:12:35 เปิดอ่าน
687 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระดับบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 15:31:21 เปิดอ่าน
686 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 15:28:51 เปิดอ่าน
685 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุใช้ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 14:02:21 เปิดอ่าน
684 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 14:00:35 เปิดอ่าน
683 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุจัดเตรียมเอกสารในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 12:13:39 เปิดอ่าน
682 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดเตรียมเอกสารในการตรวจและประเมินผลงานวิชาการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 12:11:12 เปิดอ่าน
681 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศขอบเขตของงานการซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-02 17:21:59 เปิดอ่าน
680 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-02 17:19:23 เปิดอ่าน
679 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมารถปรับอากาศ2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-01 09:24:04 เปิดอ่าน
678 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-01 09:21:53 เปิดอ่าน
677 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-01 08:10:44 เปิดอ่าน
676 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-31 08:57:08 เปิดอ่าน
675 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.สิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-22 14:04:23 เปิดอ่าน
674 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-18 10:41:17 เปิดอ่าน
673 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 14:39:44 เปิดอ่าน
672 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 14:37:35 เปิดอ่าน
671 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 11:17:39 เปิดอ่าน
670 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 11:13:09 เปิดอ่าน
669 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 9,655 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-14 14:15:12 เปิดอ่าน
668 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 9,655 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-14 14:13:32 เปิดอ่าน
667 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-14 11:38:26 เปิดอ่าน
666 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-14 11:36:28 เปิดอ่าน
665 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-13 16:20:35 เปิดอ่าน
664 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-13 16:18:33 เปิดอ่าน
663 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนจำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-13 13:27:57 เปิดอ่าน
662 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-07 13:34:13 เปิดอ่าน
661 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-07 13:31:55 เปิดอ่าน
660 ข่าวประกาศประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-01 14:50:51 เปิดอ่าน
659 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-01 14:49:05 เปิดอ่าน
658 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จำนวนเงิน 7,305 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-01 13:42:23 เปิดอ่าน
657 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จำนวนเงิน 7,305 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-01 13:40:51 เปิดอ่าน
654 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือแบบฝึกทักษะ จำนวนเงิน 5,367 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:57:29 เปิดอ่าน
653 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือแบบฝึกทักษะ จำนวนเงิน 5,367 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:55:50 เปิดอ่าน
652 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:50:56 เปิดอ่าน
651 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:48:05 เปิดอ่าน
650 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศประกาศผู้สาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 22,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:42:21 เปิดอ่าน
649 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 22,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:40:07 เปิดอ่าน
648 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู่ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จำนวนเงิน 13,000 บาท โดยวิธีเฉพาเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:33:44 เปิดอ่าน
647 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู่ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จำนวนเงิน 13,000 บาท โดยวิธีเฉพาเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:32:02 เปิดอ่าน
646 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Server จำนวนเงิน 76,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:27:07 เปิดอ่าน
645 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Server จำนวนเงิน 76,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:23:38 เปิดอ่าน
644 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา กาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ 18 รายการ จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:13:17 เปิดอ่าน
643 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ 18 รายการ จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:10:52 เปิดอ่าน
642 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 18,140 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 11:53:45 เปิดอ่าน
641 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 11:19:58 เปิดอ่าน
640 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-23 14:15:10 เปิดอ่าน
639 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-23 13:52:39 เปิดอ่าน
638 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมและมัธยมศึกษา ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-21 15:29:25 เปิดอ่าน
637 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-21 15:27:33 เปิดอ่าน
636 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฎิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-21 11:15:24 เปิดอ่าน
635 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-15 15:57:32 เปิดอ่าน
634 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-15 15:23:07 เปิดอ่าน
633 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 รายการจ้างก่อสร้างรั้ว โดยวิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-15 14:57:15 เปิดอ่าน
632 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 รายการก่อสร้างรั้ว โดยวิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-15 14:53:46 เปิดอ่าน
631 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 15:21:52 เปิดอ่าน
630 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 15:20:10 เปิดอ่าน
629 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 13:30:48 เปิดอ่าน
628 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 11:52:37 เปิดอ่าน
627 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 11:51:17 เปิดอ่าน
626 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:50:43 เปิดอ่าน
625 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:48:24 เปิดอ่าน
624 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:45:57 เปิดอ่าน
623 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:39:25 เปิดอ่าน
621 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-07 12:38:17 เปิดอ่าน
620 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำโปรแกรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:55:23 เปิดอ่าน
619 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปรแกรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:53:18 เปิดอ่าน
618 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:50:50 เปิดอ่าน
617 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้างกระเป๋าทำผ้าพร้อมสกรีน โครงการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เงิน 6,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:48:44 เปิดอ่าน
616 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-29 13:24:29 เปิดอ่าน
615 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำโปรแกรมหนังสือรับรองเงินบำนาญและข้าราชการ เงิน 10,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:26:59 เปิดอ่าน
614 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปรแกรมหนังสือรับรองเงินเดือนบำนาญและข้าราชการ เงิน 10,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:24:56 เปิดอ่าน
613 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงเว็บไซด์ สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:11:00 เปิดอ่าน
612 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซด์ สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:09:15 เปิดอ่าน
611 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ รายนายอำพล ทองคำ สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 52,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 13:47:47 เปิดอ่าน
610 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดทางหน้าผาก เงิน 21,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 13:36:50 เปิดอ่าน
609 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดทางหน้าผาก เงิน 21,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 13:35:01 เปิดอ่าน
608 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือ สพฐ ที่ศธ 04002/ว 2219 ลว. 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-15 16:44:17 เปิดอ่าน
607 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานให้โรงเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-15 16:41:47 เปิดอ่าน
606 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV และ DLIT) จำนวนเงิน 28,430 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 13:05:21 เปิดอ่าน
605 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV และ DLIt จำนวนเงิน 28,430 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 13:02:22 เปิดอ่าน
604 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT จำนวนเงิน 15,770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 12:59:54 เปิดอ่าน
603 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV และ DLIt จำนวนเงิน 15,770 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 12:56:37 เปิดอ่าน
602 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-10 10:36:25 เปิดอ่าน
601 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:28:34 เปิดอ่าน
600 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:24:58 เปิดอ่าน
599 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมุลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกกลุ่มส่งเสริม,บุคคล จำนวนเงิน 8,620 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:22:04 เปิดอ่าน
598 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกกลุ่มส่งเสริม,บุคคล จำนวนเงิน 8,620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:18:56 เปิดอ่าน
597 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 894,960.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-09 08:45:29 เปิดอ่าน
596 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน 894,960.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-09 08:43:37 เปิดอ่าน
595 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค 0405.2/ว225 ลว 22 พ.ค.2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:41:15 เปิดอ่าน
594 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 362,945 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:17:21 เปิดอ่าน
593 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 362,945 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:15:39 เปิดอ่าน
592 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:13:33 เปิดอ่าน
591 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายแลนภายในห้องทำงานกลุ่มนโยบายและแผน เงิน 19,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:11:50 เปิดอ่าน
590 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายแลนภายในห้องทำงานกลุ่มนโยบายและแผน เงิน 19,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:09:41 เปิดอ่าน
589 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:07:39 เปิดอ่าน
588 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างติดตั้งระบบสัญญาณภาพ Projector ห้องประชุม เงิน 9,830.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:07:30 เปิดอ่าน
587 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสัญญาณภาพ Projector ห้องประชุม เงิน 9,830.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:04:55 เปิดอ่าน
586 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. มิถุนายน 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-04 13:27:16 เปิดอ่าน
585 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กฉ-5398 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:43:17 เปิดอ่าน
584 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-5398 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:34:12 เปิดอ่าน
583 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างซ่อมรถยนต์สทะเบียน ม-4109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:31:58 เปิดอ่าน
582 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ม-4109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:27:48 เปิดอ่าน
581 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เงิน 20,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-01 14:04:42 เปิดอ่าน
580 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-01 13:58:19 เปิดอ่าน
579 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาว.214 18 พ.ค.2563 และหนังสือสำนักงบประมาณ ว.73 5 พ.ค.2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-25 16:08:38 เปิดอ่าน
578 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมารายนายชนกันต์ จันสุภาเสน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563-31 ตุลาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-22 08:54:09 เปิดอ่าน
577 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิทินปฏิบัติงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:15:58 เปิดอ่าน
576 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:14:07 เปิดอ่าน
575 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:11:57 เปิดอ่าน
574 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:08:44 เปิดอ่าน
573 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-15 16:39:28 เปิดอ่าน
572 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. พฤษภาคม 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-13 16:16:38 เปิดอ่าน
571 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯและหนังสือคณะกรรมการราคากลางฯ จำนวน 2 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-08 16:04:38 เปิดอ่าน
570 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำสายคล้องคอพร้อมกรอบพลาสติกและสกรีน ทำบัตรฯ เงิน 33,460.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-08 08:38:20 เปิดอ่าน
569 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสายคล้องคอพร้อมกรอบพลาสติกและสกรีนทำบัตรประจำตัวฯ เงิน 33,460.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-08 08:36:29 เปิดอ่าน
568 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 15,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 11:06:53 เปิดอ่าน
567 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 15,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 11:04:46 เปิดอ่าน
566 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซ์้อวัสดุการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 6,169.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 11:01:49 เปิดอ่าน
565 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 6,169.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 10:59:30 เปิดอ่าน
564 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง าจำนวน 4 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-30 15:51:58 เปิดอ่าน
563 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 810715 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:33:08 เปิดอ่าน
562 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 810715 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:30:28 เปิดอ่าน
561 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ-2001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:25:09 เปิดอ่าน
560 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ-2001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:21:40 เปิดอ่าน
559 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์กลุ่มอำนวยการ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:17:45 เปิดอ่าน
558 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มอำนวยการ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 13:59:47 เปิดอ่าน
557 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 13:55:17 เปิดอ่าน
556 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามฯ (ก.ต.ป.น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 13:49:46 เปิดอ่าน
555 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-23 13:10:57 เปิดอ่าน
554 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:11:13 เปิดอ่าน
553 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-2326 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:09:31 เปิดอ่าน
552 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ื่องคอมพิวเตอร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:06:00 เปิดอ่าน
551 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:03:55 เปิดอ่าน
550 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 15:57:33 เปิดอ่าน
549 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 15:50:31 เปิดอ่าน
548 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ และหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 15:18:04 เปิดอ่าน
547 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค 0405.7/9461 ลว. 4มี.ค.63 แจ้งผู้ทิ้งงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 15:16:12 เปิดอ่าน
546 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 09:53:31 เปิดอ่าน
545 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือและติดตามระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 09:51:57 เปิดอ่าน
544 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:09:27 เปิดอ่าน
543 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:07:50 เปิดอ่าน
542 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:06:15 เปิดอ่าน
541 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:04:11 เปิดอ่าน
540 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. เมษายน 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-05 12:31:00 เปิดอ่าน
539 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ รายนางสาวอรพินท์ ทาเครือ ปจด.เม.ย. -มิ.ย.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-05 12:28:28 เปิดอ่าน
538 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:57:00 เปิดอ่าน
537 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:45:10 เปิดอ่าน
536 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ นร.ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 จำนวนเงิน 43,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:41:37 เปิดอ่าน
535 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นร.ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:38:14 เปิดอ่าน
534 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-01 10:47:24 เปิดอ่าน
533 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-01 10:45:55 เปิดอ่าน
531 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบริเวณบ้านพักฯค่ายลูกเสือ เงิน 8,780.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:47:20 เปิดอ่าน
530 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบริเวณบ้านพักฯ ค่ายลูกเสือ เงิน 8,780.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:45:28 เปิดอ่าน
529 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯขยะที่ยั่งยืน เงิน 5,375.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:41:44 เปิดอ่าน
528 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขยะที่ยั่งยืน เงิน 5,375.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:39:45 เปิดอ่าน
527 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำตรายางหมึกในตัว เงิน 870.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:36:11 เปิดอ่าน
526 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.4/ว47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 15:46:15 เปิดอ่าน
525 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ที่กค 0419.2/ว81 ลว.11 มี.ค.2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 15:44:29 เปิดอ่าน
524 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิกลำดับที่523) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 11:30:56 เปิดอ่าน
522 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 11:04:57 เปิดอ่าน
521 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 36,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 09:13:53 เปิดอ่าน
520 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเงิน 36,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 09:12:00 เปิดอ่าน
519 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯและหนังสือกรมบัญชีกลาง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-25 14:44:19 เปิดอ่าน
518 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-18 10:34:30 เปิดอ่าน
517 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศขายทอดตลาดไม้ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ จำนวน 13 รายการ ของโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา ปริญญา ไชยวรรณ 2020-03-03 16:19:15 เปิดอ่าน
516 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2020-03-03 11:52:05 เปิดอ่าน
515 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบรั้วมาตรฐานของ สพฐ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2020-03-03 11:48:51 เปิดอ่าน
514 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ของ สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 17:30:53 เปิดอ่าน
513 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 3 รายการ ภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 16:58:24 เปิดอ่าน
512 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้่างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 13:48:46 เปิดอ่าน
511 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อก 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 13:46:44 เปิดอ่าน
510 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการศึกษาดูงาน(ITA) จำนวน 60,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 11:08:23 เปิดอ่าน
509 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างรถปรับอากาศ2ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการศึกษาดูงาน (ITA) เงิน 60,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 11:05:40 เปิดอ่าน
508 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรม(ITA) เงิน 7,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 10:56:11 เปิดอ่าน
507 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรม จำนวนเงิน 7,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 10:53:53 เปิดอ่าน
506 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-20 17:11:50 เปิดอ่าน
505 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-20 17:09:10 เปิดอ่าน
504 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:15:50 เปิดอ่าน
503 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:13:12 เปิดอ่าน
502 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:11:16 เปิดอ่าน
501 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:07:19 เปิดอ่าน
500 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม คูมือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:03:09 เปิดอ่าน
499 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 13:51:31 เปิดอ่าน
498 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-17 16:01:42 เปิดอ่าน
497 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-11 14:05:28 เปิดอ่าน
496 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-11 14:03:00 เปิดอ่าน
495 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประมาณ เดือนม.ค.63-กพ.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-02 14:41:47 เปิดอ่าน
494 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างนางสาวอรพินท์ ทาเครือ ปจด.ม.ค.63-มี.ค.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-02 14:18:38 เปิดอ่าน
493 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างนางศรัณย์พร แซ่เตีย ปจด.ม.ค.63 -กพ.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-02 13:49:01 เปิดอ่าน
492 ข่าวประกาศผู้ชนะ ระกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างรายนายชนกันต์ จันสุภาเสน ปจด.พ.ย.62 - เม.ย.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-31 14:10:30 เปิดอ่าน
491 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:19:39 เปิดอ่าน
490 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:17:37 เปิดอ่าน
489 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:16:02 เปิดอ่าน
488 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:11:39 เปิดอ่าน
487 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-22 11:57:13 เปิดอ่าน
486 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-22 11:55:22 เปิดอ่าน
485 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เงิน 12,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-21 09:31:49 เปิดอ่าน
484 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เงิน 12,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-21 09:30:01 เปิดอ่าน
483 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-17 15:02:28 เปิดอ่าน
482 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ประจำเดือนมกราคม 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-14 11:31:41 เปิดอ่าน
481 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-02 14:04:32 เปิดอ่าน
480 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-02 14:02:46 เปิดอ่าน
479 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างราย นายรุ่งภูวัชร์ วงศ์ษา ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:21:58 เปิดอ่าน
478 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างรายนายประสาน ต้นมณี ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:17:08 เปิดอ่าน
477 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างรายนางปนัดดา โปชัยคุปต์ ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:15:22 เปิดอ่าน
475 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:48:05 เปิดอ่าน
474 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุในการประเมินข้าราชการและบุคลากรสายงานบริหารให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:44:01 เปิดอ่าน
473 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารขอมีวิทยะฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:41:09 เปิดอ่าน
472 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมสายไฟรอบถนนค่ายลูกเสือ เงิน 17,424.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-20 15:24:51 เปิดอ่าน
471 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าค่ายลูกเสือ เงิน 17,424.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-20 15:22:55 เปิดอ่าน
470 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำโพเดียมสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-18 10:24:52 เปิดอ่าน
469 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโพเดียมสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-18 10:23:24 เปิดอ่าน
468 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-12 14:20:17 เปิดอ่าน
467 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-12 14:18:57 เปิดอ่าน
466 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง TOT Fib เงิน 42,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:14:31 เปิดอ่าน
465 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ต CAT Inernet เงิน 48,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:12:39 เปิดอ่าน
464 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุ โครงการ สสวท. เงิน 5,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:10:22 เปิดอ่าน
463 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สสวท. เงิน 5,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:08:52 เปิดอ่าน
462 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 54,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-14 15:11:51 เปิดอ่าน
461 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 54,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-14 15:04:38 เปิดอ่าน
460 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-14 14:07:00 เปิดอ่าน
459 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-14 14:04:42 เปิดอ่าน
458 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เงิน 7,575.60 บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:40:18 เปิดอ่าน
457 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เงิน 7,575.60 บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:38:30 เปิดอ่าน
456 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญเช่าบริการ IRIS Cloud เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:35:16 เปิดอ่าน
455 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ IRIS Cloud g'bo 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:33:25 เปิดอ่าน
454 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสายใยแก้วนำแสง เงิน 42,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:31:46 เปิดอ่าน
453 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง CAT Internet เงิน 48,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:29:33 เปิดอ่าน
451 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) ติดตั้งแผ่นซับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 16:07:29 เปิดอ่าน
450 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) ติดตั้งแผ่นซับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 16:04:36 เปิดอ่าน
449 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 3 รายการ ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:54:37 เปิดอ่าน
448 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:06:30 เปิดอ่าน
447 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:04:54 เปิดอ่าน
446 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารทิพย์ช้างสดุดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-01 14:28:22 เปิดอ่าน
445 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารทิพย์ช้างสดุดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-01 14:26:21 เปิดอ่าน
444 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-01 09:20:48 เปิดอ่าน
443 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:29:51 เปิดอ่าน
442 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:26:33 เปิดอ่าน
441 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:12:25 เปิดอ่าน
440 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:11:29 เปิดอ่าน
439 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:52:44 เปิดอ่าน
438 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:51:33 เปิดอ่าน
437 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเปลี่ยนกลอนประตูกระจกบานสวิง ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:06:37 เปิดอ่าน
436 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกลอนประตูกระจกบานสวิง ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:04:35 เปิดอ่าน
435 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-02 15:46:44 เปิดอ่าน
434 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-02 15:45:44 เปิดอ่าน
433 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานและภายนอกสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 199,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:23:47 เปิดอ่าน
432 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานและภายนอกสำนักงาน สพป.ลำปางเขต 1 เงิน 199,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:22:09 เปิดอ่าน
431 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการประเมิน ITA เงิน 6,050.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:19:25 เปิดอ่าน
430 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประเมิน ITA เงิน 6,050.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:17:56 เปิดอ่าน
429 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 13:31:24 เปิดอ่าน
428 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 13:30:12 เปิดอ่าน
427 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 12:36:50 เปิดอ่าน
426 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 12:35:19 เปิดอ่าน
425 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:52:01 เปิดอ่าน
424 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:51:03 เปิดอ่าน
423 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:03:07 เปิดอ่าน
422 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:02:04 เปิดอ่าน
421 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนกันยายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 19:52:06 เปิดอ่าน
420 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการใช้งานสารสนเทศลูกเสือเงิน 8,475.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 15:15:21 เปิดอ่าน
419 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศลูกเสือ เงิน 8,475.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 15:13:39 เปิดอ่าน
418 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 6 รายการเงิน 243,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:45:59 เปิดอ่าน
415 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 6 รายการ เงิน 243,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:33:45 เปิดอ่าน
414 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 3 รายการเงิน 254,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:30:56 เปิดอ่าน
413 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 3 รายการ เงิน 254,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:29:10 เปิดอ่าน
412 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมทาสี สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 281,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:38:49 เปิดอ่าน
411 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสี สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 281,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:37:18 เปิดอ่าน
410 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเงิน 191,670.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:03:34 เปิดอ่าน
409 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเงิน 191,670.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:02:12 เปิดอ่าน
408 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-28 11:10:46 เปิดอ่าน
407