Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการหมวดหมู่
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
1327 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายประสาน ต้นมณี ม.ค.66 จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 16:01:27 เปิดอ่าน
1326 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายนิคม อินต๊ะรัตน์ ม.ค.66 จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 16:00:39 เปิดอ่าน
1325 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายเสาร์คำ สุระวัง ม.ค-มี.ค.66 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 15:59:33 เปิดอ่าน
1324 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายอุดม บัวละเพ็ชร ม.ค-มี.ค.66 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 15:57:45 เปิดอ่าน
1323 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นางพิมวรา บัวละเพ็ชร ม.ค-มี.ค.66 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 15:56:40 เปิดอ่าน
1322 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,300.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-26 10:52:59 เปิดอ่าน
1321 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-26 10:51:29 เปิดอ่าน
1320 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุโครงการลูกเสือจิตอาสา จำนวนเงิน 7,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-23 10:21:23 เปิดอ่าน
1319 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการลูกเสือจิตอาสา จำนวนเงิน 7,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-23 10:19:44 เปิดอ่าน
1318 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์กลุ่มสาระ ปี 2566 จำนวนเงิน 307,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:52:32 เปิดอ่าน
1317 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์กลุ่มสาระ ปี 2566 จำนวนเงิน 307,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:51:38 เปิดอ่าน
1316 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปี 2566 จำนวนเงิน 305,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:45:59 เปิดอ่าน
1315 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปี 2566 จำนวนเงิน 305,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:44:40 เปิดอ่าน
1314 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 15:38:32 เปิดอ่าน
1313 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 15:36:59 เปิดอ่าน
1312 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 15:34:38 เปิดอ่าน
1311 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.ธ.ค.65 จำนวนเงิน 7,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 09:36:04 เปิดอ่าน
1310 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:ซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธ.ค.65 จำนวนเงิน 7,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 09:34:05 เปิดอ่าน
1309 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.ธ.ค.65(นายนิคม อินต๊ะรัตน์) จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-04 10:00:24 เปิดอ่าน
1308 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.ธ.ค.65(นายประสาน ต้นมณี) จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-04 09:57:21 เปิดอ่าน
1307 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 7,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-23 10:06:59 เปิดอ่าน
1306 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 7,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1305 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการรางวัลพระราชทาน ปี 2565 จำนวนเงิน 7,665.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-23 10:00:41 เปิดอ่าน
1304 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการรางวัลพระราชทาน ปี 2565 จำนวนเงิน 7,665.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-23 09:59:12 เปิดอ่าน
1303 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนอนครบชุดค่ายลูกเสือจำนวน50ชุด จำนวนเงิน 375,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-02 13:33:40 เปิดอ่าน
1302 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนอนครบชุดค่ายลกเสือ50ชุด จำนวนเงิน 375,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-02 13:31:58 เปิดอ่าน
1301 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สนง.ลูกเสือจังหวัดลำปาง ต.ค.65-มี.ค.66 จำนวนเงิน 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-01 15:32:59 เปิดอ่าน
1300 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สนง.ลูกเสือจังหวัดลำปาง ต.ค.65-มี.ค.66 จำนวนเงิน 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-01 15:25:49 เปิดอ่าน
1299 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-11-24 16:33:49 เปิดอ่าน
1298 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตค่าายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-11-24 16:28:10 เปิดอ่าน
1297 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-11-24 16:23:20 เปิดอ่าน
1296 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาเช่า IRIS Cloud จำนวนเงิน 15,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:33:09 เปิดอ่าน
1295 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า IRIS Cloud จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:31:47 เปิดอ่าน
1294 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวนเงิน 48,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:12:25 เปิดอ่าน
1293 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวนเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:11:10 เปิดอ่าน
1292 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านใยแก้วนำแสง จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-17 09:21:43 เปิดอ่าน
1291 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านใยแก้วนำแสง จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-17 09:19:46 เปิดอ่าน
1290 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-13 14:04:23 เปิดอ่าน
1289 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวนเงิน 7,575.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-13 13:03:15 เปิดอ่าน
1288 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวนเงิน 7,575.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-13 13:01:48 เปิดอ่าน
1287 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 54,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-08 14:50:04 เปิดอ่าน
1286 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-08 14:47:01 เปิดอ่าน
1285 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นายประสาน ต้นมณี) ปจด.ต.ค.65 จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:54:49 เปิดอ่าน
1284 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นายอำพล ทองคำ) ปจด.ต.ค.-ธ.ค.65 จำนวนเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:53:41 เปิดอ่าน
1283 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นายเสาร์คำ สุระวัง) ปจด.ต.ค.-ธ.ค.65 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:52:45 เปิดอ่าน
1282 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นางพิมวรา บัวละเพ็ชร) ปจด.ต.ค.-ธ.ค.65 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:51:31 เปิดอ่าน
1281 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:29:55 เปิดอ่าน
1280 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:29:01 เปิดอ่าน
1279 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:28:02 เปิดอ่าน
1278 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:27:08 เปิดอ่าน
1277 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:26:11 เปิดอ่าน
1276 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:24:49 เปิดอ่าน
1275 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุในการประชุมสร้างแบบประเมินการอ่านภาษาไทย จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:58:26 เปิดอ่าน
1274 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการประชุมสร้างแบบประเมินการอ่านภาษาไทย จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:57:21 เปิดอ่าน
1273 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางระบบออนไลน์ จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:51:17 เปิดอ่าน
1272 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางระบบออนไลน์ จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:50:02 เปิดอ่าน
1271 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอาคารประตูผาวชิรมัยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จำนวนเงิน 17,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:46:22 เปิดอ่าน
1270 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอาคารประตูผาวชิรมัยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จำนวนเงิน 17,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:45:22 เปิดอ่าน
1269 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ระกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 65,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:54:09 เปิดอ่าน
1268 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 65,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:52:49 เปิดอ่าน
1267 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 111,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:50:02 เปิดอ่าน
1266 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 111,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:48:32 เปิดอ่าน
1265 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT จำนวน 10 จุด จำนวนเงิน 32,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:44:51 เปิดอ่าน
1264 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT จำนวน 10 จุด จำนวนเงิน 32,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:43:38 เปิดอ่าน
1263 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 จุด จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:32:46 เปิดอ่าน
1262 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 จุด จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:30:38 เปิดอ่าน
1261 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบ GFMIS จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:44:34 เปิดอ่าน
1260 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบ GFMIS จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:42:38 เปิดอ่าน
1259 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:30:21 เปิดอ่าน
1258 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:28:04 เปิดอ่าน
1257 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 12,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:18:36 เปิดอ่าน
1256 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 12,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:17:05 เปิดอ่าน
1255 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:11:25 เปิดอ่าน
1254 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:10:10 เปิดอ่าน
1253 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารจัดชุดและบรรจุซองแบบประเมินภาษาไทย ชั้น ป.1-3 จำนวนเงิน 32,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:59:26 เปิดอ่าน
1252 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดชุดและบรรจุซองแบบประเมินภาษาไทย ชั้น ป.1-3 จำนวนเงิน 32,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:57:54 เปิดอ่าน
1251 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:52:40 เปิดอ่าน
1250 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:51:13 เปิดอ่าน
1249 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวนเงิน 15,198 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1248 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวนเงิน 15,198 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1247 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวนเงิน 15,198 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-10-04 10:30:43 เปิดอ่าน
1246 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเสริมสร้างแนวทางโรงเรียนสุจริต จำนวนเงิน 14,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-10-04 10:27:22 เปิดอ่าน
1245 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเสริมสร้างแนวทางโรงเรียนสุจริต จำนวนเงิน 14,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-10-04 10:26:10 เปิดอ่าน
1244 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุกิจกรรมโรงเรียนสุจริต จำนวนเงิน 16,865.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-10-04 10:15:19 เปิดอ่าน
1243 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมโรงเรียนสุจริต จำนวนเงิน 16,865 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-10-04 10:14:04 เปิดอ่าน
1242 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำหนังสือ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนเงิน 28,835.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-09-23 09:23:41 เปิดอ่าน
1241 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือ โครงการยกย่องเชิดชูเกีบรติ จำนวนเงิน 28,835.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-09-23 09:21:47 เปิดอ่าน
1240 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนเงิน 10,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-09-23 09:14:15 เปิดอ่าน
1239 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนเงิน 10,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-09-23 09:12:56 เปิดอ่าน
1238 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมพัดลมดูดอากาศประจำกลุ่ม DLICT และโรงอาหารห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 4 ชุด จำนวนเงิน 17,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 12:08:32 เปิดอ่าน
1237 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพัดลมดูดอากาศประจำกลุ่ม DLICT และโรงอาหารห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 4 ชุด จำนวนเงิน 17,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 12:07:14 เปิดอ่าน
1236 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา จำนวน 35 รายการ จำนวนเงิน 13,361 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 12:02:51 เปิดอ่าน
1235 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา จำนวน 35 รายการ จำนวนเงิน 13,361 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 12:01:35 เปิดอ่าน
1234 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างพิมพ์เอกสารสีพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผล O-NET จำนวนเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 11:55:34 เปิดอ่าน
1233 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารสีพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผล O-NET จำนวนเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 11:54:24 เปิดอ่าน
1232 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซืือวัสดุสำหรับดำเนินงานโครงการทดสอบทางการศึกษา O-NET จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 5,266 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 11:50:32 เปิดอ่าน
1231 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืือวัสดุสำหรับดำเนินงานโครงการทดสอบทางการศึกษา O-NET จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 5,266 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-06 11:49:04 เปิดอ่าน
1230 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยศึกษา จำนวน 44 รายการ จำนวนเงิน 5,100 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-05 15:03:14 เปิดอ่าน
1229 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยศึกษา จำนวน 44 รายการ จำนวนเงิน 5,100 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-09-05 15:02:06 เปิดอ่าน
1228 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุ คัดเลือกรางวัลพระราชทาน จำนวนเงิน 6,540.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-29 15:35:43 เปิดอ่าน
1227 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุ คัดเลือก รางวัลพระราชทาน จำนวนเงิน 6,540 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-29 15:34:27 เปิดอ่าน
1226 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญาของสัญญาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง พร้อมซ่อมเปลี่ยนลูกหมาก จำนวนเงิน 11,050 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:40:45 เปิดอ่าน
1225 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง พร้อมซ่อมเปลี่ยนลูกหมาก จำนวนเงิน 11,050 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:39:36 เปิดอ่าน
1224 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของงานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและกันสาดห้องประชุมคุรุมนตรี ลพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเ28,200 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:34:08 เปิดอ่าน
1223 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและกันสาดห้องประชุมคุรุมนตรี ลพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเ28,200 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:32:44 เปิดอ่าน
1222 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารประตูผาวชิรมัย จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 30,400 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:26:13 เปิดอ่าน
1221 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารประตูผาวชิรมัย จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 30,400 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:24:24 เปิดอ่าน
1220 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 จำนวนเงิน 16,950 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:18:23 เปิดอ่าน
1219 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 จำนวนเงิน 16,950 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:16:30 เปิดอ่าน
1218 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 6,500 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:07:12 เปิดอ่าน
1217 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 6,500 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2022-08-23 16:05:53 เปิดอ่าน
1216 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ จำนวนเงิน 5,400.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-22 11:53:00 เปิดอ่าน
1215 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ จำนวนเงิน 5,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-22 11:51:30 เปิดอ่าน
1214 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-15 15:56:13 เปิดอ่าน
1213 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-15 15:54:53 เปิดอ่าน
1212 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุ โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จำนวนเงิน 14,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-10 11:40:37 เปิดอ่าน
1211 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดทำข้อมูลสาระสนเทศทางการศึกษา จำนวนเงิน 14,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-08-10 11:38:32 เปิดอ่าน
1210 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนเงิน 14,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-27 10:49:49 เปิดอ่าน
1209 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนเงิน 14,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-27 10:46:56 เปิดอ่าน
1208 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุ โครงการคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สพป.ลป.1 จำนวนเงิน 12,880.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-27 08:50:28 เปิดอ่าน
1207 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สพป.ลป.1 จำนวนเงิน 12,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-27 08:49:08 เปิดอ่าน
1206 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จำนวนเงิน 7,544.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-23 13:18:57 เปิดอ่าน
1205 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จำนวนเงิน 7,544.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-23 13:17:18 เปิดอ่าน
1204 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการรับนักเรียน จำนวนเงิน 7,190.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-23 13:05:23 เปิดอ่าน
1203 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการรับนักเรียน จำนวนเงิน 7,190 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-07-23 13:02:11 เปิดอ่าน
1202 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2564 ปริญญา ไชยวรรณ 2022-06-30 14:50:54 เปิดอ่าน
1201 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปริญญา ไชยวรรณ 2022-06-30 14:44:55 เปิดอ่าน
1200 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 อาทิตยา กิมาคม 2022-06-23 14:23:45 เปิดอ่าน
1199 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน อาทิตยา กิมาคม 2022-06-23 14:18:49 เปิดอ่าน
1197 ตรวจสอบพัสดุประจำปี คู่มือการดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1196 ที่ราชพัสดุ คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1195 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 434,235 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาทิตยา กิมาคม 2022-06-22 10:59:00 เปิดอ่าน
1194 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 434,235 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาทิตยา กิมาคม 2022-06-22 10:56:29 เปิดอ่าน
1193 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบวีดีโอคอนฟาเรนส์ จำนวนเงิน 14,470.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-06-10 16:48:30 เปิดอ่าน
1192 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงระบบวีดีโอคอนคอนฟาเรนส์ สพป.ลำปาง เขต 1 อาทิตยา กิมาคม 2022-06-10 16:47:18 เปิดอ่าน
1191 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 8,500.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-06-08 09:45:30 เปิดอ่าน
1190 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 8,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-06-08 09:44:05 เปิดอ่าน
1189 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างบันทึกภาพ งานพิธีรับเครื่องราช จำนวนเงิน 15,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-06-07 10:49:13 เปิดอ่าน
1188 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพงานพิธีรับเครื่องราช จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-06-07 10:47:27 เปิดอ่าน
1187 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวนเงิน 6,800.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-05-10 15:31:30 เปิดอ่าน
1186 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-05-10 15:30:09 เปิดอ่าน
1185 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญการจัดซื้อวัสดุ(หมึกพิมพ์) กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวนเงิน 13,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-05-10 15:22:56 เปิดอ่าน
1184 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ(หมึกพิมพ์)กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวนเงิน 13,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-05-10 15:21:19 เปิดอ่าน
1183 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-04-25 14:45:38 เปิดอ่าน
1182 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 อาทิตยา กิมาคม 2022-04-25 14:44:22 เปิดอ่าน
1181 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone จำนวนเงิน 198,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-04-20 10:44:14 เปิดอ่าน
1180 ข่าวประกาศผู้ชนะ อาทิตยา กิมาคม 2022-04-20 10:41:56 เปิดอ่าน
1179 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายอบรมหลักเกณฑ์ประเมิน ว 9 และ ว 10 จำนวนเงิน 6,270.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-04-11 14:00:48 เปิดอ่าน
1178 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารอบรม ว.9 และ ว10 จำนวนเงิน 6,270.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-04-11 13:59:04 เปิดอ่าน
1177 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสาร ปจด.มี.ค.65 จำนวนเงิน 6,891.85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-04-11 13:51:37 เปิดอ่าน
1176 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.มี.ค.65 จำนวนเงิน 6,891.85บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-04-11 13:43:22 เปิดอ่าน
1175 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน 3 จุด จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-31 11:45:07 เปิดอ่าน
1174 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน 3 จุด จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-31 11:30:14 เปิดอ่าน
1173 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับในการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนเงิน 6,992 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-23 10:15:34 เปิดอ่าน
1172 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับในการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนเงิน 6,992 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-23 10:15:13 เปิดอ่าน
1171 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับในการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนเงิน 6,992 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-23 10:14:04 เปิดอ่าน
1170 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวนเงิน 31,710 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-17 17:05:21 เปิดอ่าน
1169 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวนเงิน 31,710 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-17 17:04:51 เปิดอ่าน
1168 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวนเงิน 31,710 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-17 17:03:33 เปิดอ่าน
1167 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ SLC จำนวน 27 รายการ จำนวนเงิน 39,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-12 13:13:26 เปิดอ่าน
1166 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ SLC จำนวน 27 รายการ จำนวนเงิน 39,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-12 13:12:26 เปิดอ่าน
1165 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการ SLC จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,640 บาท โดยวิฑีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-12 12:00:47 เปิดอ่าน
1164 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ SLC จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,640 บาท โดยวิฑีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-12 11:59:19 เปิดอ่าน
1163 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 9,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-10 11:09:39 เปิดอ่าน
1162 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 9,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-10 11:08:16 เปิดอ่าน
1161 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวนเงิน 8000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-09 10:47:11 เปิดอ่าน
1160 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวนเงิน 8000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-09 10:45:53 เปิดอ่าน
1159 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวนเงิน 8000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-09 10:45:46 เปิดอ่าน
1158 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด ครุภัณฑ์อาหารและโภชนาการ จำนวนเงิน 355,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 15:29:26 เปิดอ่าน
1157 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด ครุภัณฑ์อาหารและโภชนาการ จำนวนเงิน 355,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 15:28:28 เปิดอ่าน
1156 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนและอุปกรณ์วิชางานเกษตร จำนวนเงิน 322,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 15:25:22 เปิดอ่าน
1155 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนและอุปกรณ์วิชางานเกษตร จำนวนเงิน 322,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 15:24:04 เปิดอ่าน
1154 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา (เครื่องมัลติมิเดียและเครื่องฉายภาพ 3 มิติ) จำนวนเงิน 365,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 15:01:35 เปิดอ่าน
1153 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา (เครื่องมัลติมิเดียและเครื่องฉายภาพ 3 มิติ) จำนวนเงิน 365,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 14:58:54 เปิดอ่าน
1152 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน 130,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 14:54:56 เปิดอ่าน
1151 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน 130,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 14:53:20 เปิดอ่าน
1150 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวนเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 14:46:45 เปิดอ่าน
1149 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 14:44:39 เปิดอ่าน
1148 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวนเงิน 473,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 14:22:39 เปิดอ่าน
1147 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวนเงิน 473,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 14:21:17 เปิดอ่าน
1146 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวนเงิน 190,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 11:35:41 เปิดอ่าน
1145 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวนเงิน 190,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 11:34:32 เปิดอ่าน
1144 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนเงิน 410,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 10:28:00 เปิดอ่าน
1143 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนเงิน 410,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-03-08 10:24:18 เปิดอ่าน
1142 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ 2001 ลำปาง จำนวนเงิน 7,126.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-01 16:43:00 เปิดอ่าน
1141 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ 2001 ลำปาง จำนวนเงิน 7,126.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-01 16:40:44 เปิดอ่าน
1140 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้การการนิเทศ ติดตามฯ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-01 16:36:35 เปิดอ่าน
1139 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้การการนิเทศ ติดตามฯ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-03-01 16:35:02 เปิดอ่าน
1138 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเพื่อใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 30,944 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-09 14:33:42 เปิดอ่าน
1137 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเพื่อใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 30,944 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-09 14:32:38 เปิดอ่าน
1136 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย จำนวนเงิน 17,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-09 14:23:21 เปิดอ่าน
1135 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย จำนวนเงิน 17,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-09 14:22:19 เปิดอ่าน
1134 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 9,191.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-08 10:48:58 เปิดอ่าน
1133 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 9,191.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-08 10:47:31 เปิดอ่าน
1132 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจหาและป้องกันโควิตในการสอบครูผู้ช่วย จำนวนเงิน 60,050 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-08 10:43:41 เปิดอ่าน
1131 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจหาและป้องกันโควิตในการสอบครูผู้ช่วย จำนวนเงิน 60,050 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-02-08 10:40:25 เปิดอ่าน
1130 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 โดยวิธีการคัดเลือก ปริญญา ไชยวรรณ 2022-01-21 12:13:19 เปิดอ่าน
1129 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นภายในสำนักงานฯ โดยวิธีคัดเลือก ปริญญา ไชยวรรณ 2022-01-05 16:28:22 เปิดอ่าน
1128 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นภายในสำนักงานฯ โดยวิธีคัดเลือก ปริญญา ไชยวรรณ 2022-01-05 16:26:33 เปิดอ่าน
1127 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 7,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-12-17 16:04:07 เปิดอ่าน
1126 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 7,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-12-17 16:03:01 เปิดอ่าน
1125 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเปลี่ยนและย้ายซิงค์ล้างจาน จำนวน 6 จุด จำนวนเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-12-17 15:57:48 เปิดอ่าน
1124 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนและย้ายซิงค์ล้างจาน จำนวน 6 จุด จำนวนเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-12-17 15:56:25 เปิดอ่าน
1123 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างภายในสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปริญญา ไชยวรรณ 2021-12-02 15:50:06 เปิดอ่าน
1122 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปริญญา ไชยวรรณ 2021-12-02 15:44:33 เปิดอ่าน
1121 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 9,191.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-11-15 14:30:23 เปิดอ่าน
1120 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 9,191.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-11-15 14:29:30 เปิดอ่าน
1119 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง จำนวน 3 จุด จำนวนเงิน 8,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-11-15 14:24:18 เปิดอ่าน
1118 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง จำนวน 3 จุด จำนวนเงิน 8,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-11-15 14:23:05 เปิดอ่าน
1117 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโครงการพัฒนาครูภาษาไทย จำนวนเงิน 6,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:52:14 เปิดอ่าน
1116 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโครงการพัฒนาครูภาษาไทย จำนวนเงิน 6,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:49:44 เปิดอ่าน
1115 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวถนนทางขึ้นบันไดอาคารประตูผาวชิรมัย จำนวนเงิน 28,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:45:05 เปิดอ่าน
1114 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวถนนทางขึ้นบันไดอาคารประตูผาวชิรมัย จำนวนเงิน 28,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:44:14 เปิดอ่าน
1113 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศสาระสำคัญของจ้างซ่อมแซมพื้นผิวถนนทางขึ้นบันไดอาคารประตูผาวชิรมัย จำนวนเงิน 28,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:42:43 เปิดอ่าน
1112 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซืื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:39:35 เปิดอ่าน
1111 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:38:38 เปิดอ่าน
1110 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุดำเนินงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 5,370 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:35:20 เปิดอ่าน
1109 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 5,370 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:34:12 เปิดอ่าน
1108 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,200.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:21:45 เปิดอ่าน
1107 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,200.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-23 16:20:54 เปิดอ่าน
1106 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมลูกเสือ เงิน 7,941.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-10-20 10:53:06 เปิดอ่าน
1105 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในกิจกรรมลูกเสือ เงิน 7,941.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-10-20 10:50:04 เปิดอ่าน
1104 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 แบบ สขร.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-10-12 14:47:43 เปิดอ่าน
1103 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 แบบ สขร.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-10-12 14:42:41 เปิดอ่าน
1102 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 แบบ สขร.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-10-12 14:40:55 เปิดอ่าน
1101 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-10-12 14:37:05 เปิดอ่าน
1100 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ระกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะฯ(คณิตศาสตร์) จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:53:22 เปิดอ่าน
1099 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะฯ(คณิตศาสตร์) จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:52:10 เปิดอ่าน
1098 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:42:57 เปิดอ่าน
1097 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:41:11 เปิดอ่าน
1096 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:38:04 เปิดอ่าน
1095 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:37:08 เปิดอ่าน
1094 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด จำนวนเงิน 14,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:27:19 เปิดอ่าน
1093 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด จำนวนเงิน 14,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 13:25:38 เปิดอ่าน
1092 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 12:18:42 เปิดอ่าน
1091 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 12:14:30 เปิดอ่าน
1090 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 9,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 12:05:44 เปิดอ่าน
1089 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่มอเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 9,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 12:04:39 เปิดอ่าน
1088 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานฯ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 12:01:17 เปิดอ่าน
1087 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 12:00:06 เปิดอ่าน
1086 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 11:34:54 เปิดอ่าน
1085 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-10 11:33:33 เปิดอ่าน
1084 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมมณีโชติรส จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 106,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:37:25 เปิดอ่าน
1083 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมมณีโชติรส จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 106,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:36:27 เปิดอ่าน
1082 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 8,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:33:21 เปิดอ่าน
1081 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 8,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:32:20 เปิดอ่าน
1080 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวนเงิน 43,740 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:28:42 เปิดอ่าน
1079 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวนเงิน 43,740 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:26:53 เปิดอ่าน
1078 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาสื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา สาระภาษาอังกฤษ จำนวน 30 รายการ จำนวนเงิน 497,553 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:23:44 เปิดอ่าน
1077 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา สาระภาษาอังกฤษ จำนวน 30 รายการ จำนวนเงิน 497,553 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:21:56 เปิดอ่าน
1076 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 13,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:18:08 เปิดอ่าน
1075 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 13,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:17:11 เปิดอ่าน
1074 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:10:19 เปิดอ่าน
1073 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:08:55 เปิดอ่าน
1072 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของงานจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 499,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:05:31 เปิดอ่าน
1071 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 499,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 11:04:25 เปิดอ่าน
1070 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมบงกชกัลยา จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 10:57:22 เปิดอ่าน
1069 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมบงกชกัลยา จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-10-04 10:56:07 เปิดอ่าน
1068 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-29 16:00:51 เปิดอ่าน
1067 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-29 15:58:46 เปิดอ่าน
1066 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 3 ชั้น อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวน 1 งาน ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-27 17:02:28 เปิดอ่าน
1065 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง จำนวน 3 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-27 15:03:43 เปิดอ่าน
1064 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนเงิน 501,735 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-27 13:55:01 เปิดอ่าน
1063 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ จำนวน 2 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-23 08:58:51 เปิดอ่าน
1062 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 20,990 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-21 17:17:20 เปิดอ่าน
1061 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 20,990 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-21 17:16:04 เปิดอ่าน
1060 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งม่านบังแสง(มูลี่)ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน จำนวนเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-21 17:10:47 เปิดอ่าน
1059 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านบังแสง(มูลี่)ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน จำนวนเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-21 17:09:52 เปิดอ่าน
1058 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 16:28:06 เปิดอ่าน
1057 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 16:27:06 เปิดอ่าน
1056 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขั้นเดินขึ้นบันไดอาคารกวีพรหมโวหาร จำนวนเงิน 29,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 16:24:07 เปิดอ่าน
1055 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขั้นเดินขึ้นบันไดอาคารกวีพรหมโวหาร จำนวนเงิน 29,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 16:23:05 เปิดอ่าน
1054 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 16:15:50 เปิดอ่าน
1053 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 16:14:43 เปิดอ่าน
1052 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 15:07:24 เปิดอ่าน
1051 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 15:06:19 เปิดอ่าน
1050 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-20 15:02:41 เปิดอ่าน
1049 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายบูรณาการ จำนวนเงิน 7,398 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 15:01:07 เปิดอ่าน
1048 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายบูรณาการ จำนวนเงิน 7,398 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 14:59:57 เปิดอ่าน
1047 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมทางเดินขึ้นบันไดอาคารทิพย์ช้างสดุดีทั้ง 2 ด้าน ฯ จำนวนเงิน 11,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 14:54:49 เปิดอ่าน
1046 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทางเดินขึ้นบันไดอาคารทิพย์ช้างสดุดีทั้ง 2 ด้าน ฯ จำนวนเงิน 11,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-20 14:53:42 เปิดอ่าน
1045 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวนเงิน 14,113.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 13:04:17 เปิดอ่าน
1044 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวนเงิน 14,113.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 13:03:02 เปิดอ่าน
1043 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 12:56:43 เปิดอ่าน
1042 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 12:55:14 เปิดอ่าน
1041 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง จำนวนเงิน 13,225.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 12:47:51 เปิดอ่าน
1040 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง จำนวนเงิน 13,225.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 12:44:46 เปิดอ่าน
1039 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวนเงิน 6,265 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 12:34:05 เปิดอ่าน
1038 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวนเงิน 6,265 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 12:32:55 เปิดอ่าน
1036 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศและรายงานผลการนิเทศ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 11:41:02 เปิดอ่าน
1035 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศและรายงานผลการนิเทศ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-14 11:38:01 เปิดอ่าน
1034 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-14 09:39:42 เปิดอ่าน
1033 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-14 09:27:59 เปิดอ่าน
1031 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ปี 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-14 09:22:21 เปิดอ่าน
1030 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ปี 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-14 09:21:07 เปิดอ่าน
1029 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุสำหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวนเงิน 43,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-10 11:21:44 เปิดอ่าน
1028 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุสำหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวนเงิน 43,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-10 11:20:45 เปิดอ่าน
1026 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำใบงานเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ชั้น ป.1-6 จำนวนเงิน 20,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-10 11:16:12 เปิดอ่าน
1025 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำใบงานเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ชั้น ป.1-6 จำนวนเงิน 20,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-10 11:15:17 เปิดอ่าน
1024 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำหนังสือโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ปี 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-09 13:43:41 เปิดอ่าน
1023 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำหนังสือโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ปี 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-09 13:43:21 เปิดอ่าน
1022 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-09 13:41:59 เปิดอ่าน
1021 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง จำนวน 5 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-09 08:18:54 เปิดอ่าน
1020 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการนิเทศ ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและจุดเน้นสำคัญของรัฐรูปแบบออนไลน์ จำนวนเงิน 9,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 13:23:32 เปิดอ่าน
1019 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการนิเทศ ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและจุดเน้นสำคัญของรัฐรูปแบบออนไลน์ จำนวนเงิน 9,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 13:20:35 เปิดอ่าน
1018 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Notebook HP รหัส 7440-001-0005/2558 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 13:11:41 เปิดอ่าน
1017 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Notebook HP รหัส 7440-001-0005/2558 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 13:09:15 เปิดอ่าน
1016 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 7440-010-0030 จำนวนเงิน 8,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:47:07 เปิดอ่าน
1015 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 7440-010-0030 จำนวนเงิน 8,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:45:55 เปิดอ่าน
1014 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเปลี่มนกุญแจประตูและชุดโช้ค กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มอำนวยการ จำนวนเงิน 5,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:38:29 เปิดอ่าน
1013 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่มนกุญแจประตูและชุดโช้ค กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มอำนวยการ จำนวนเงิน 5,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:37:10 เปิดอ่าน
1012 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่มนกุญแจประตูและชุดโช้ค กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มอำนวยการ จำนวนเงิน 5,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:36:34 เปิดอ่าน
1011 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร จำนวน 3 หลัง ภายในสำนักงานฯ จำนวนเงิน 15,139 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:30:11 เปิดอ่าน
1010 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร จำนวน 3 หลัง ภายในสำนักงานฯ จำนวนเงิน 15,139 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:28:58 เปิดอ่าน
1009 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี จำนวนเงิน 9,760 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:25:32 เปิดอ่าน
1008 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี จำนวนเงิน 9,760 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:24:20 เปิดอ่าน
1007 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำหรับใช้ดำเนินงานการเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ จำนวนเงิน 10,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 11:01:31 เปิดอ่าน
1006 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-08 10:59:48 เปิดอ่าน
1005 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ดำเนินงานการเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ จำนวนเงิน 10,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-08 10:58:58 เปิดอ่าน
1004 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือในโครงการ ส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-08 10:28:21 เปิดอ่าน
1003 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวนเงิน9,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 16:45:45 เปิดอ่าน
1002 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวนเงิน9,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 16:42:23 เปิดอ่าน
1001 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสภานศึกษา จำนวนเงิน 6,230 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 16:36:05 เปิดอ่าน
1000 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสภานศึกษา จำนวนเงิน 6,230 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 16:34:15 เปิดอ่าน
999 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 8,494 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 16:03:43 เปิดอ่าน
998 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 8,494 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 16:01:42 เปิดอ่าน
997 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มชุดฝึกอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 15:49:24 เปิดอ่าน
996 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มชุดฝึกอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 15:48:13 เปิดอ่าน
995 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-07 14:17:36 เปิดอ่าน
994 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-07 14:16:05 เปิดอ่าน
993 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จำนวน 10 รายการจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 11:10:07 เปิดอ่าน
992 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จำนวน 10 รายการจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 11:08:42 เปิดอ่าน
991 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 9,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 11:02:44 เปิดอ่าน
990 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 9,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 11:01:15 เปิดอ่าน
989 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานฯ จำนวนเงิน 9,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 10:57:43 เปิดอ่าน
988 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานฯ จำนวนเงิน 9,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 10:54:59 เปิดอ่าน
987 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง จำนวนเงิน 9,993.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 10:50:59 เปิดอ่าน
986 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง จำนวนเงิน 9,993.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-07 10:49:55 เปิดอ่าน
985 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-06 17:05:56 เปิดอ่าน
984 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-06 17:04:27 เปิดอ่าน
983 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรม จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-06 17:00:48 เปิดอ่าน
982 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรม จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-09-06 16:58:49 เปิดอ่าน
981 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ค่าจ้างเหมาบริการ 4 ราย ปจด. กันยายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-06 14:11:42 เปิดอ่าน
980 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-06 13:49:14 เปิดอ่าน
979 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-09-06 13:47:46 เปิดอ่าน
978 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ฯ การจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-08-31 09:50:23 เปิดอ่าน
977 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ จำนวน 2 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-08-19 13:35:34 เปิดอ่าน
976 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-08-18 11:33:57 เปิดอ่าน
975 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและดึงสายเมนไฟฟ้า งานลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-08-17 15:20:53