Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการหมวดหมู่
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
1579 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา สื่อเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 206 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-10-04 11:05:49 เปิดอ่าน
1578 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สื่อเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 206 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-10-04 11:03:53 เปิดอ่าน
1577 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อสื่อเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 678 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) (สองแสนบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-10-04 10:56:52 เปิดอ่าน
1576 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 678 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-10-04 10:55:02 เปิดอ่าน
1575 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อสื่อเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 678 รายการ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-10-04 10:51:48 เปิดอ่าน
1574 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 38,990 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-28 13:39:17 เปิดอ่าน
1573 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 38,990 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-28 13:38:02 เปิดอ่าน
1572 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 89,450 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-28 13:26:42 เปิดอ่าน
1571 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 89,450 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-28 13:24:55 เปิดอ่าน
1570 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 48,940 บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-26 14:59:34 เปิดอ่าน
1569 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 48,940 บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-26 14:57:12 เปิดอ่าน
1568 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอาคารสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-26 14:55:30 เปิดอ่าน
1567 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอาคารสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-26 14:53:19 เปิดอ่าน
1566 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารกวีพรหมโวหาร จำนวนเงิน 275,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-26 12:05:57 เปิดอ่าน
1565 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารกวีพรหมโวหาร จำนวนเงิน 275,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-26 12:04:14 เปิดอ่าน
1564 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและการดำเนินงานภายในกลุมบริหารงานบุคคล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,130 บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-25 10:38:53 เปิดอ่าน
1563 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและการดำเนินงานภายในกลุมบริหารงานบุคคล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,130 บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-25 10:35:31 เปิดอ่าน
1562 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 76,470 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-23 11:37:46 เปิดอ่าน
1561 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 76,470 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-23 11:36:40 เปิดอ่าน
1560 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหลอดไฟ 9 โวลด์ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-23 11:18:56 เปิดอ่าน
1559 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ 9 โวลด์ จำนวน 50 หลอด จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1558 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญญของสัญญา จ้างทำหนังสือและเกียรติบัตรพร้อมกรอบ งานเชิดชูเกียรติ ปี 2566 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 25,200.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-09-21 15:03:00 เปิดอ่าน
1557 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือและเกียรติบัตรพร้อมกรอบ งานเชิดชูเกียรติ ปี 2566 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 25,200.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-09-21 15:01:23 เปิดอ่าน
1556 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัสครุภัณฑ์ 0009-001-0132 และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์รหัสครุภัณฑ์ 7440-010-0018 ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-21 14:59:20 เปิดอ่าน
1555 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัสครุภัณฑ์ 0009-001-0132 และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์รหัสครุภัณฑ์ 7440-010-0018 ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-21 14:56:40 เปิดอ่าน
1554 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,736 บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-20 16:02:30 เปิดอ่าน
1553 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,736 บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-20 16:00:50 เปิดอ่าน
1552 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,811 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-20 13:56:57 เปิดอ่าน
1551 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,811 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-20 13:55:02 เปิดอ่าน
1550 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการต่อยอดกิจกรรม ๑๒ เดือน Webinar จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,722 บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-18 13:18:41 เปิดอ่าน
1549 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการต่อยอดกิจกรรม ๑๒ เดือน Webinar จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,722 บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-18 13:16:37 เปิดอ่าน
1548 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 14,840 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-15 14:04:38 เปิดอ่าน
1547 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 14,840 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-15 14:02:19 เปิดอ่าน
1546 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,560 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-14 17:11:35 เปิดอ่าน
1545 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน ๒ รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,560 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-14 17:06:13 เปิดอ่าน
1544 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 12,860 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-14 14:37:29 เปิดอ่าน
1543 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 12860 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-14 14:35:42 เปิดอ่าน
1542 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลฯ ของ สพป.ลำปาง เขต 1 งบกองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 787,000.-บาท ด้วยวิธี e-Bidding อาทิตยา กิมาคม 2023-09-13 17:07:06 เปิดอ่าน
1541 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 65 พรรษาให้กับโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,850 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-13 10:58:54 เปิดอ่าน
1540 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 65 พรรษาให้กับโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,850 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-13 10:56:59 เปิดอ่าน
1539 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-11 10:02:37 เปิดอ่าน
1538 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-11 10:00:51 เปิดอ่าน
1537 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,275 บาท (ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-07 13:18:37 เปิดอ่าน
1536 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,275 บาท (ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-09-07 13:15:52 เปิดอ่าน
1535 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 65,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-06 11:49:22 เปิดอ่าน
1534 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 65,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-06 11:47:32 เปิดอ่าน
1533 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 1,406,840.-บาท โดยวิธีประกวดราคา อาทิตยา กิมาคม 2023-09-05 14:51:39 เปิดอ่าน
1532 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารกวีพรหมโวหาร จำนวนเงิน 275,380 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2023-09-02 16:24:47 เปิดอ่าน
1531 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างเช่าระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-08-31 16:21:56 เปิดอ่าน
1530 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-08-31 16:20:10 เปิดอ่าน
1529 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,928 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-08-24 09:59:58 เปิดอ่าน
1528 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,928 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1527 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่่องพิมพ์ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 8,500.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-23 09:43:40 เปิดอ่าน
1526 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่่องพิมพ์ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 8,500.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-23 09:42:26 เปิดอ่าน
1525 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม พัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,690 บาท (สองหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-08-21 17:49:31 เปิดอ่าน
1524 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม พัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,690 บาท (สองหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-08-21 17:47:52 เปิดอ่าน
1523 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุสำหรับงานซ่อมบำรุง เพื่อใช้ในงาน กลุ่มDLICT สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 10,735.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-21 16:39:31 เปิดอ่าน
1522 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำหรับงานซ่อมบำรุง เพื่อใช้ในงาน กลุ่มDLICT สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 10,735.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-21 16:38:44 เปิดอ่าน
1521 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 7,140.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-21 16:34:28 เปิดอ่าน
1520 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 7,140.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-21 16:33:35 เปิดอ่าน
1519 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 257 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 50,645 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-08-21 10:35:17 เปิดอ่าน
1518 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 257 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 50,645 บาท (ห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1517 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 7,140.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-16 09:33:08 เปิดอ่าน
1516 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 7,140.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-16 09:32:06 เปิดอ่าน
1515 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 นางสาวนรีพันธ์ ปินตาติ๊ิบ จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:50:30 เปิดอ่าน
1514 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 นางพิมวรา บัวละเพ็ชร จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:49:11 เปิดอ่าน
1513 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 นายอุดม บัวละเพ็ชร จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:48:17 เปิดอ่าน
1512 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 นายเสาร์คำ สุระวัง จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:47:22 เปิดอ่าน
1511 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 นายภูวดล เตชะสืบ จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:46:31 เปิดอ่าน
1510 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 นายนิคม อินต๊ะรัตน์ จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:45:41 เปิดอ่าน
1509 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 นายประสาน ต้นมณี จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:44:32 เปิดอ่าน
1508 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงาน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 10,500.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:40:59 เปิดอ่าน
1507 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงาน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 10,500.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:39:57 เปิดอ่าน
1506 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 5,400.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:37:16 เปิดอ่าน
1505 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 5,400.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:35:53 เปิดอ่าน
1504 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 17,200.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:29:04 เปิดอ่าน
1503 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 17,200.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-08-15 15:24:39 เปิดอ่าน
1502 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,340 บาท (แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-27 09:55:12 เปิดอ่าน
1501 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,340 บาท (แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-27 09:48:29 เปิดอ่าน
1500 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม จำนวน 150 รีม และ 70 แกรม จำนวน 200 รีม จำนวนเงิน 48,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1499 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม จำนวน 150 รีม และ 70 แกรม จำนวน 200 รีม จำนวนเงิน 48,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-07-27 09:45:41 เปิดอ่าน
1498 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 7 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-27 09:43:22 เปิดอ่าน
1497 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 7 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1496 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น7,750 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-26 13:25:34 เปิดอ่าน
1495 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น7,750 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1494 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลฯ สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 787,100.- บาท โดยวิธีประกวดราคา อาทิตยา กิมาคม 2023-07-25 15:34:54 เปิดอ่าน
1493 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-24 16:34:30 เปิดอ่าน
1492 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1491 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,565.52 บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสองสตางค์) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-24 13:18:23 เปิดอ่าน
1490 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,565.52 บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสองสตางค์) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-24 13:16:44 เปิดอ่าน
1489 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 21,703 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-21 10:51:53 เปิดอ่าน
1488 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 21,703 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-21 10:50:17 เปิดอ่าน
1487 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-21 10:45:26 เปิดอ่าน
1486 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1485 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 6,950.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-07-20 09:16:08 เปิดอ่าน
1484 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 6,950.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-07-20 09:14:28 เปิดอ่าน
1483 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-19 10:59:54 เปิดอ่าน
1482 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1481 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT)ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-19 10:49:58 เปิดอ่าน
1480 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT)ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-19 10:48:26 เปิดอ่าน
1479 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 51,760 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-19 10:42:46 เปิดอ่าน
1478 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 51,760 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-19 10:40:37 เปิดอ่าน
1477 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างเปลี่ยนประตูป้อมยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-12 17:07:28 เปิดอ่าน
1476 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูป้อมยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-12 17:04:13 เปิดอ่าน
1475 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข6553 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,883.76 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-12 11:07:19 เปิดอ่าน
1474 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข6553 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,883.76 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1473 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2326 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,150 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-10 11:11:49 เปิดอ่าน
1472 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2326 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,150 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1471 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น 3 อาคารทิพย์ช้างสดุดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-10 09:54:23 เปิดอ่าน
1470 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๓ อาคารทิพย์ช้างสดุดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-10 09:50:37 เปิดอ่าน
1469 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรัับอากาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,050 บาท (แปดพันห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-10 09:47:59 เปิดอ่าน
1468 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรัับอากาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,050 บาท (แปดพันห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-10 09:41:25 เปิดอ่าน
1467 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรัับอากาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,050 บาท (เจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1466 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรัับอากาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,050 บาท (เจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1465 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องประชุม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-10 09:23:37 เปิดอ่าน
1464 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องประชุม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1463 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญสัญญา ซือวัสดุกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 9,330.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 11:05:56 เปิดอ่าน
1462 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 9,330.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 11:05:00 เปิดอ่าน
1461 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวน 10,310.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 10:22:30 เปิดอ่าน
1460 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวน 10,310.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 10:18:50 เปิดอ่าน
1459 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวน 10,310.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 10:17:47 เปิดอ่าน
1458 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวน 10,310.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 10:15:58 เปิดอ่าน
1457 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญสัญญา ซือวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สพป.ลำปางเขต 1 ปจด.มิ.ย.66 จำนวน 10,500.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 09:57:14 เปิดอ่าน
1456 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สพป.ลำปางเขต 1 ปจด.มิ.ย.66 จำนวน 10,500.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-07-07 09:55:47 เปิดอ่าน
1455 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-05 14:08:18 เปิดอ่าน
1454 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-05 14:06:25 เปิดอ่าน
1453 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,300 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-03 13:52:01 เปิดอ่าน
1452 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,300 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-03 13:50:34 เปิดอ่าน
1451 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,291 บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-03 13:46:14 เปิดอ่าน
1450 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,291 บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-03 13:44:00 เปิดอ่าน
1449 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 วิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจำนวนเงิน 13,241 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-03 13:34:09 เปิดอ่าน
1448 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 วิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจำนวนเงิน 13,241 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-07-03 13:31:22 เปิดอ่าน
1447 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 1,409,000.00บาท วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาทิตยา กิมาคม 2023-06-30 13:44:31 เปิดอ่าน
1446 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงาน การสอบแข่งขัน เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี2566 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 6,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-06-21 10:14:40 เปิดอ่าน
1445 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงาน การสอบแข่งขัน เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี2566 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 6,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-06-21 10:11:36 เปิดอ่าน
1444 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี2566 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 31,460.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-06-21 10:07:26 เปิดอ่าน
1443 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี2566 สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 31,460.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-06-21 10:06:15 เปิดอ่าน
1442 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 14,280.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-06-21 09:58:55 เปิดอ่าน
1441 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 14,280.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-06-21 09:57:33 เปิดอ่าน
1440 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑฺ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 45รงเรียน จำนวนเงิน 1,409,000.- บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-06-21 09:47:42 เปิดอ่าน
1439 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในสำนักงานฯ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-06-19 15:47:05 เปิดอ่าน
1438 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 5,232,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-06-19 15:15:34 เปิดอ่าน
1437 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 5,232,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1436 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,264,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-06-19 15:04:50 เปิดอ่าน
1435 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำที่พัก จำนวน 4 หลัง ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 859,900 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1434 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในสำนักงานฯ จำนวนเงิน 898,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1433 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศเผยแพร่ะสารสำคัญสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สพป.ลป.1 ปจด.พ.ค.66 จำนวน 10,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-06-08 10:08:10 เปิดอ่าน
1432 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สพป.ลป.1 ปจด.พ.ค.66 จำนวน 10,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-06-08 10:06:34 เปิดอ่าน
1431 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-06-08 09:52:18 เปิดอ่าน
1430 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปริญญา ไชยวรรณ 2023-06-08 09:49:59 เปิดอ่าน
1429 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปริญญา ไชยวรรณ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1428 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 45 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาทิตยา กิมาคม 2023-05-30 15:16:29 เปิดอ่าน
1427 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่พัก จำนวน 4 หลัง ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 859,900 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2023-05-26 16:39:51 เปิดอ่าน
1426 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมแผ่นปิดเชิงชายกันนก 3 หลัง จำนวนเงิน 12,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-05-26 14:47:46 เปิดอ่าน
1425 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมแผ่นปิดเชิงชายกันนก 3 หลัง จำนวนเงิน 12,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-05-26 14:44:35 เปิดอ่าน
1424 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารทิพย์ช้างสดุดีและหลังคาโรงจอดรถยนต์ จำนวนเงิน 15,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-05-26 14:33:06 เปิดอ่าน
1423 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารทิพย์ช้างสดุดีและหลังคาโรงจอดรถยนต์ จำนวนเงิน 15,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-05-26 14:26:17 เปิดอ่าน
1422 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 45 โรงเรียน เป็นเงินงบประมาณ 1,409,000.- บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-26 10:04:44 เปิดอ่าน
1421 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำเอกสารแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-11 17:09:39 เปิดอ่าน
1420 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-11 17:06:58 เปิดอ่าน
1419 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำเอกสาร แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-11 16:57:03 เปิดอ่าน
1418 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-11 16:53:04 เปิดอ่าน
1417 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้าปรับปรุงห้องน้ำหลังที่พัก จำนวน 4 หลัง ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-05-10 17:48:03 เปิดอ่าน
1416 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำที่พัก จำนวน 4 หลัง ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-09 17:06:24 เปิดอ่าน
1415 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำที่พัก จำนวน 4 หลัง ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,078,969.66 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-09 11:58:03 เปิดอ่าน
1414 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล ค่ายลูกเสือ ประจำเดือนเมษายน 2566 นายสมบูรณ์ พุ่มประเสริฐ จำนวน 9,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-09 10:48:17 เปิดอ่าน
1413 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สนง.ลูกเสือ ประจำเดือนเมษายน 2566 นายวิบูลย์ศักดิ์ กูลพรม จำนวน 15,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-09 10:08:20 เปิดอ่าน
1412 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญสัญญา ซือวัสดุ(เสื้อกิจกรรม)โครงการคุณธรรม กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 20,790.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-08 10:10:00 เปิดอ่าน
1411 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุ(เสื้อกิจกรรม)โครงการคุณธรรม กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 20,790.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-08 10:06:51 เปิดอ่าน
1410 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 51,070 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1409 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 51,070 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1408 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของกลุ่มนิเทศฯ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 27,700 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-04 18:01:38 เปิดอ่าน
1407 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของกลุ่มนิเทศฯ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 27,700 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-05-04 17:59:18 เปิดอ่าน
1406 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ปจด.เม.ย.-มิ.ย 2566 น.ส.นรีพันธ์ ปินตาติ๊บ จำนวน 26,400.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-01 10:10:30 เปิดอ่าน
1405 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ปจด.เม.ย.-มิ.ย 2566 นายภูวดล เตชะสืบ จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-01 10:08:28 เปิดอ่าน
1404 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ปจด.เม.ย.-มิ.ย 2566 นายเสาร์คำ สุระวัง จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-01 10:07:29 เปิดอ่าน
1403 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ปจด.เม.ย.-มิ.ย 2566 นางพิมพ์วรา บัวละเพ็ชร จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-01 10:06:39 เปิดอ่าน
1402 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ปจด.เม.ย.-มิ.ย 2566 นายอุดม บัวละเพ็ชร จำนวน 27,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-01 10:05:51 เปิดอ่าน
1401 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนเมษายน 2566 นายประสาน ต้นมณี จำนวน 9,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-01 10:04:42 เปิดอ่าน
1400 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนเมษายน 2566 นายนิคม อินต๊ะรัตน์ จำนวน 9,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-05-01 10:03:34 เปิดอ่าน
1399 ที่ราชพัสดุ ประกาศราคาประเมินต้นไม้ จำนวน 14 ต้น ของโรงเรียนบ้านหม้อ อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 30,000 บาทถ้วน (สามหมื่นบาทถ้วน) นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-28 15:07:07 เปิดอ่าน
1398 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-27 15:45:29 เปิดอ่าน
1397 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-27 15:43:05 เปิดอ่าน
1396 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมพร้อมทาสี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,702 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 15:03:28 เปิดอ่าน
1395 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมพร้อมทาสี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,702 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 15:00:27 เปิดอ่าน
1394 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,020 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 13:17:09 เปิดอ่าน
1393 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,020 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 13:15:50 เปิดอ่าน
1392 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงจอดรถของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น11,648 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 11:57:15 เปิดอ่าน
1391 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงจอดรถของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น11,648 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 11:51:46 เปิดอ่าน
1390 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับโครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษากิจกรรมที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,993 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 11:39:19 เปิดอ่าน
1389 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับโครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษากิจกรรมที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,993 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 11:35:22 เปิดอ่าน
1388 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตห้องปฏิบัติงาน รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 11:26:15 เปิดอ่าน
1387 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตห้องปฏิบัติงาน รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 11:13:23 เปิดอ่าน
1386 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,150 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:59:33 เปิดอ่าน
1385 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,150 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:58:15 เปิดอ่าน
1384 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP 35 A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:49:19 เปิดอ่าน
1383 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP 35 A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:47:24 เปิดอ่าน
1382 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:40:07 เปิดอ่าน
1381 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:33:22 เปิดอ่าน
1380 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาทั้งสิ้น 20,888 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:21:12 เปิดอ่าน
1379 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาทั้งสิ้น 20,888 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:16:03 เปิดอ่าน
1378 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาทั้งสิ้น 7,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:03:33 เปิดอ่าน
1377 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาทั้งสิ้น 7,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 10:00:15 เปิดอ่าน
1375 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 09:30:42 เปิดอ่าน
1374 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1373 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่นกลาง ทะเบียน กธ.2467 ลำปางจำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาทั้งสิ้น 11,556 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-20 09:00:40 เปิดอ่าน
1372 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่นกลาง ทะเบียน กธ.2467 ลำปางจำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาทั้งสิ้น 11,556 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-19 17:53:56 เปิดอ่าน
1371 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 48,590 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1370 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 48,590 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-19 17:19:45 เปิดอ่าน
1369 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามกิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๐.๐๐ บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-18 15:38:57 เปิดอ่าน
1368 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,750 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1367 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 อาทิตยา กิมาคม 2023-04-12 13:50:21 เปิดอ่าน
1366 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อาทิตยา กิมาคม 2023-04-12 13:48:47 เปิดอ่าน
1365 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 อาทิตยา กิมาคม 2023-04-12 13:47:36 เปิดอ่าน
1364 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสาร จัดชุด และบรรจุซอง แบบประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน ๖,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-10 17:53:00 เปิดอ่าน
1363 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร จัดชุด และบรรจุซอง แบบประเมินการอ่านการเขียนภาษาไการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 6,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1362 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 17,300.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 13:16:25 เปิดอ่าน
1361 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 17,300.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 13:13:52 เปิดอ่าน
1360 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซือครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาและครุภัณฑ์การเรียนการสอนCoding จำนวน 197,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 10:44:32 เปิดอ่าน
1359 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาและครุภัณฑ์การเรียนการสอนCoding จำนวน 197,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 10:43:19 เปิดอ่าน
1358 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประศึกษา จำนวน 269,400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 10:38:34 เปิดอ่าน
1357 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประศึกษา จำนวน 269,400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 10:37:40 เปิดอ่าน
1356 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาและCoding จำนวนเงิน 197,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 10:31:51 เปิดอ่าน
1355 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ จำนวนเงิน 269,400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-04-05 10:29:36 เปิดอ่าน
1354 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 1,650,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-03 13:08:44 เปิดอ่าน
1353 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 1,650,000 บาท นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-04-03 12:33:10 เปิดอ่าน
1352 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 นายนิคม อินต๊ะรัตน์ จำนวน 9,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-03-31 15:54:30 เปิดอ่าน
1351 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล สพป.ลำปางเขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 นายประสาน ต้นมณี จำนวน 9,000.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-03-31 15:51:32 เปิดอ่าน
1350 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 6,750.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-03-31 11:14:06 เปิดอ่าน
1349 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ลำปางเขต 1 จำนวน 6,750.-บาท อาทิตยา กิมาคม 2023-03-31 11:11:25 เปิดอ่าน
1348 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน 61,260 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 2023-03-28 20:04:10 เปิดอ่าน
1347 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน 61,260.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรชวัล หิมวัลย์ 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1346 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในสำนักงานฯ จำนวนเงิน 898,000 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2023-03-12 12:02:38 เปิดอ่าน
1345 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.ก.พ.66 จำนวนเงิน 31,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-03-09 10:55:14 เปิดอ่าน
1344 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.ก.พ.66 จำนวนเงิน 31,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-03-09 10:53:33 เปิดอ่าน
1343 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 5,232,500 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2023-03-03 14:32:22 เปิดอ่าน
1342 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้าง (e-bidding) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2566 ปริญญา ไชยวรรณ 2023-03-02 12:06:29 เปิดอ่าน
1341 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2566 ปริญญา ไชยวรรณ 2023-03-02 12:03:40 เปิดอ่าน
1340 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.ก.พ.2566(นายประสาน ต้นมณี) จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-03-01 11:10:00 เปิดอ่าน
1339 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.ก.พ.2566(นายนิคม อินต๊ะรัตน์) จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-03-01 11:07:20 เปิดอ่าน
1338 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำกรอบรูปประชาสัมพันธ์รูปแบบล้านนา สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-27 09:26:29 เปิดอ่าน
1337 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกรอบรูปประชาสัมพันธ์รูปแบบล้านนา สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-27 09:24:59 เปิดอ่าน
1336 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 168,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-22 16:03:33 เปิดอ่าน
1335 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 168,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-22 16:01:44 เปิดอ่าน
1334 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาการจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-20 13:57:55 เปิดอ่าน
1333 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-20 13:56:46 เปิดอ่าน
1332 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ะกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-02-13 16:49:04 เปิดอ่าน
1331 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-02-13 16:44:48 เปิดอ่าน
1330 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.ลำปาง เขต 1 อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1329 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และ LED จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 5,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-02-04 14:40:11 เปิดอ่าน
1328 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟ LED จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 5,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2023-02-04 14:36:50 เปิดอ่าน
1327 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายประสาน ต้นมณี ม.ค.66 จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 16:01:27 เปิดอ่าน
1326 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายนิคม อินต๊ะรัตน์ ม.ค.66 จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 16:00:39 เปิดอ่าน
1325 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายเสาร์คำ สุระวัง ม.ค-มี.ค.66 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 15:59:33 เปิดอ่าน
1324 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นายอุดม บัวละเพ็ชร ม.ค-มี.ค.66 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 15:57:45 เปิดอ่าน
1323 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 นางพิมวรา บัวละเพ็ชร ม.ค-มี.ค.66 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-02-01 15:56:40 เปิดอ่าน
1322 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,300.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-26 10:52:59 เปิดอ่าน
1321 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-26 10:51:29 เปิดอ่าน
1320 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุโครงการลูกเสือจิตอาสา จำนวนเงิน 7,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-23 10:21:23 เปิดอ่าน
1319 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการลูกเสือจิตอาสา จำนวนเงิน 7,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-23 10:19:44 เปิดอ่าน
1318 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์กลุ่มสาระ ปี 2566 จำนวนเงิน 307,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:52:32 เปิดอ่าน
1317 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์กลุ่มสาระ ปี 2566 จำนวนเงิน 307,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:51:38 เปิดอ่าน
1316 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปี 2566 จำนวนเงิน 305,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:45:59 เปิดอ่าน
1315 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปี 2566 จำนวนเงิน 305,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-12 15:44:40 เปิดอ่าน
1314 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 15:38:32 เปิดอ่าน
1313 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 15:36:59 เปิดอ่าน
1312 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 15:34:38 เปิดอ่าน
1311 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.ธ.ค.65 จำนวนเงิน 7,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 09:36:04 เปิดอ่าน
1310 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:ซือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธ.ค.65 จำนวนเงิน 7,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-10 09:34:05 เปิดอ่าน
1309 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.ธ.ค.65(นายนิคม อินต๊ะรัตน์) จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-04 10:00:24 เปิดอ่าน
1308 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.ธ.ค.65(นายประสาน ต้นมณี) จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2023-01-04 09:57:21 เปิดอ่าน
1307 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 7,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-23 10:06:59 เปิดอ่าน
1306 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 7,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1305 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการรางวัลพระราชทาน ปี 2565 จำนวนเงิน 7,665.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-23 10:00:41 เปิดอ่าน
1304 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการรางวัลพระราชทาน ปี 2565 จำนวนเงิน 7,665.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-23 09:59:12 เปิดอ่าน
1303 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนอนครบชุดค่ายลูกเสือจำนวน50ชุด จำนวนเงิน 375,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-02 13:33:40 เปิดอ่าน
1302 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนอนครบชุดค่ายลกเสือ50ชุด จำนวนเงิน 375,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-02 13:31:58 เปิดอ่าน
1301 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สนง.ลูกเสือจังหวัดลำปาง ต.ค.65-มี.ค.66 จำนวนเงิน 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-01 15:32:59 เปิดอ่าน
1300 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน สนง.ลูกเสือจังหวัดลำปาง ต.ค.65-มี.ค.66 จำนวนเงิน 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-12-01 15:25:49 เปิดอ่าน
1299 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-11-24 16:33:49 เปิดอ่าน
1298 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตค่าายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-11-24 16:28:10 เปิดอ่าน
1297 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-11-24 16:23:20 เปิดอ่าน
1296 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาเช่า IRIS Cloud จำนวนเงิน 15,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:33:09 เปิดอ่าน
1295 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า IRIS Cloud จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:31:47 เปิดอ่าน
1294 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวนเงิน 48,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:12:25 เปิดอ่าน
1293 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวนเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-18 09:11:10 เปิดอ่าน
1292 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านใยแก้วนำแสง จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-17 09:21:43 เปิดอ่าน
1291 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านใยแก้วนำแสง จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-17 09:19:46 เปิดอ่าน
1290 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-13 14:04:23 เปิดอ่าน
1289 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวนเงิน 7,575.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-13 13:03:15 เปิดอ่าน
1288 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวนเงิน 7,575.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-13 13:01:48 เปิดอ่าน
1287 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 54,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-08 14:50:04 เปิดอ่าน
1286 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-08 14:47:01 เปิดอ่าน
1285 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นายประสาน ต้นมณี) ปจด.ต.ค.65 จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:54:49 เปิดอ่าน
1284 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นายอำพล ทองคำ) ปจด.ต.ค.-ธ.ค.65 จำนวนเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:53:41 เปิดอ่าน
1283 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นายเสาร์คำ สุระวัง) ปจด.ต.ค.-ธ.ค.65 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:52:45 เปิดอ่าน
1282 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงาน (นางพิมวรา บัวละเพ็ชร) ปจด.ต.ค.-ธ.ค.65 จำนวนเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 2022-11-01 11:51:31 เปิดอ่าน
1281 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:29:55 เปิดอ่าน
1280 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:29:01 เปิดอ่าน
1279 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:28:02 เปิดอ่าน
1278 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:27:08 เปิดอ่าน
1277 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:26:11 เปิดอ่าน
1276 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 อาทิตยา กิมาคม 2022-10-18 14:24:49 เปิดอ่าน
1275 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุในการประชุมสร้างแบบประเมินการอ่านภาษาไทย จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:58:26 เปิดอ่าน
1274 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการประชุมสร้างแบบประเมินการอ่านภาษาไทย จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:57:21 เปิดอ่าน
1273 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางระบบออนไลน์ จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:51:17 เปิดอ่าน
1272 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางระบบออนไลน์ จำนวนเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:50:02 เปิดอ่าน
1271 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอาคารประตูผาวชิรมัยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จำนวนเงิน 17,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:46:22 เปิดอ่าน
1270 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอาคารประตูผาวชิรมัยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จำนวนเงิน 17,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 15:45:22 เปิดอ่าน
1269 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ระกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 65,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:54:09 เปิดอ่าน
1268 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 65,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:52:49 เปิดอ่าน
1267 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 111,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:50:02 เปิดอ่าน
1266 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 111,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:48:32 เปิดอ่าน
1265 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT จำนวน 10 จุด จำนวนเงิน 32,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:44:51 เปิดอ่าน
1264 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT จำนวน 10 จุด จำนวนเงิน 32,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:43:38 เปิดอ่าน
1263 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 จุด จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:32:46 เปิดอ่าน
1262 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 จุด จำนวนเงิน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-06 10:30:38 เปิดอ่าน
1261 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบ GFMIS จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:44:34 เปิดอ่าน
1260 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบ GFMIS จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:42:38 เปิดอ่าน
1259 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:30:21 เปิดอ่าน
1258 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:28:04 เปิดอ่าน
1257 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 12,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:18:36 เปิดอ่าน
1256 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 12,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:17:05 เปิดอ่าน
1255 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:11:25 เปิดอ่าน
1254 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 16:10:10 เปิดอ่าน
1253 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารจัดชุดและบรรจุซองแบบประเมินภาษาไทย ชั้น ป.1-3 จำนวนเงิน 32,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:59:26 เปิดอ่าน
1252 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดชุดและบรรจุซองแบบประเมินภาษาไทย ชั้น ป.1-3 จำนวนเงิน 32,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:57:54 เปิดอ่าน
1251 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:52:40 เปิดอ่าน
1250 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2022-10-05 15:51:13 เปิดอ่าน
1249 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวนเงิน 15,198 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1248 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้้อวัสดุกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวนเงิน 15,198 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาทิตยา กิมาคม 0000-00-00 00:00:00 เปิดอ่าน
1247 ข่าวประกาศผู้ชนะ