รายการข่าวงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายการข่าว
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
960 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 7440-001-0001/2558 จำนวนเงิน 5,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 14:20:35 เปิดอ่าน
959 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 7440-001-0001/2558 จำนวนเงิน 5,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 14:18:19 เปิดอ่าน
958 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะสาระสำคัญของจ้างซ่อมแซมกระจกห้องประชุมเกียรติยศ และกระจกั้นห้องชั้นสาม จำนวนเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 12:29:55 เปิดอ่าน
957 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกตู้โชว์ห้องประชุมเกียติยศ และซ่อมกระจกั้นห้อง จำนวนเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 12:24:43 เปิดอ่าน
956 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมประตูห้องกลุ่มนโยบายและแผน จำนวนเงิน 5,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 12:18:38 เปิดอ่าน
955 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 2 บาน จำนวนเงิน 5,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 12:16:25 เปิดอ่าน
954 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำสื่ื่อประชาสัมพันธ์ Black Drop standy และป้ายสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 37,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 12:11:19 เปิดอ่าน
953 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่ื่อประชาสัมพันธ์ Black Drop standy และป้ายสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 37,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 12:10:05 เปิดอ่าน
952 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ จำนวนเงิน 9,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 11:55:53 เปิดอ่าน
951 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ จำนวนเงิน 9,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 11:54:51 เปิดอ่าน
950 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV และ DLIT โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวนเงิน 38,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 11:47:14 เปิดอ่าน
949 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV และ DLIT โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวนเงิน 38,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-28 11:45:59 เปิดอ่าน
948 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง าจำนวน 2 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-28 10:13:04 เปิดอ่าน
947 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาวัสดุสำนักงานงานอาคารสถานที่ จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 32,645 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-20 16:44:29 เปิดอ่าน
946 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานงานอาคารสถานที่ จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 32,645 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-20 16:42:13 เปิดอ่าน
945 ข่าวประกาศราคากลาง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สพป.ลำปาง 1 (ครั้งที่ 2) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-20 08:35:10 เปิดอ่าน
944 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวนเงิน 5,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 17:03:22 เปิดอ่าน
943 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวนเงิน 5,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 17:02:02 เปิดอ่าน
942 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ภายในสำนักงานฯ จำนวน 5 ต้น จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 16:54:55 เปิดอ่าน
941 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ภายในสำนักงานฯ จำนวน 5 ต้น จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 16:51:57 เปิดอ่าน
940 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ภายในสำนักงานฯ จำนวน 5 ต้น จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 16:51:01 เปิดอ่าน
939 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง จำนวนเงิน 6,387.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 16:42:25 เปิดอ่าน
938 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง จำนวนเงิน 6,387.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 16:36:43 เปิดอ่าน
937 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง จำนวนเงิน 11,588.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 16:21:55 เปิดอ่าน
936 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง จำนวนเงิน 11,588.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-12 16:20:13 เปิดอ่าน
935 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-12 15:34:50 เปิดอ่าน
934 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 แบบ สขร.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-12 09:54:38 เปิดอ่าน
933 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 แบบ สขร.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-12 09:51:59 เปิดอ่าน
932 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 แบบ สขร.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-12 09:49:41 เปิดอ่าน
931 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-10 10:36:11 เปิดอ่าน
930 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯและหนังสือคณะกรรมการราคากลางฯ จำนวน 5 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-10 09:52:21 เปิดอ่าน
929 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ สพป.ลำปาง เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-08 14:00:01 เปิดอ่าน
928 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-06 16:33:12 เปิดอ่าน
927 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-06 16:31:39 เปิดอ่าน
926 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกค่าจ้าง จำนวน 4 ราย ปจด. กรกฎาคม 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-06 15:54:22 เปิดอ่าน
925 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้าง นายอำพล ทองคำ ปจด.กรกฎาคม - กันยายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-06 15:53:16 เปิดอ่าน
924 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างนายเสาร์คำ สุระวัง ปจด.กรกฎาคม - กันยายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-06 15:51:51 เปิดอ่าน
923 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายนางพิมวรา บัวละเพ็ชร ปจด. กรกฎาคม - กันยายน 2564 สพป.ลป.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-06 15:50:19 เปิดอ่าน
922 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-02 16:01:14 เปิดอ่าน
921 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการดำเงินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปริญญา ไชยวรรณ 2021-07-02 15:59:53 เปิดอ่าน
920 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-02 15:22:26 เปิดอ่าน
919 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-07-01 08:25:08 เปิดอ่าน
918 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึก จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 27,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-06-23 17:30:59 เปิดอ่าน
917 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึก จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 27,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-06-23 17:29:15 เปิดอ่าน
916 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวยเงิน 18,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-06-23 17:22:53 เปิดอ่าน
915 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวยเงิน 18,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-06-23 17:21:38 เปิดอ่าน
914 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone ปี 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-06-21 11:31:32 เปิดอ่าน
913 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ จำนวน 3 ฉบับ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-06-15 13:39:34 เปิดอ่าน
912 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรมแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-06-10 14:46:56 เปิดอ่าน
911 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-06-10 14:43:29 เปิดอ่าน
910 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย สพป.ลป.1 ปจด.มิถุนายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-06-09 15:38:33 เปิดอ่าน
909 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-05-25 11:38:08 เปิดอ่าน
908 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมป้ายชื่อทะเบียบและป้ายชื่อกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จำนวน 7 ป้าย จำนวนเงิน 12,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-05-19 10:53:11 เปิดอ่าน
907 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมป้ายชื่อทะเบียบและป้ายชื่อกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จำนวน 7 ป้าย จำนวนเงิน 12,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-05-19 10:52:11 เปิดอ่าน
906 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-05-17 10:21:30 เปิดอ่าน
905 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-05-17 10:17:57 เปิดอ่าน
904 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ระกาศสาระสำคัญของสัญญาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวนเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-05-12 15:01:57 เปิดอ่าน
903 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงิน จำนวนเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-05-12 14:58:24 เปิดอ่าน
902 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ราย ปจด. เมษายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-05-03 15:47:15 เปิดอ่าน
901 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-05-03 15:46:25 เปิดอ่าน
900 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-05-03 15:45:20 เปิดอ่าน
899 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารอบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา SCHOOL MIS จำนวน 120 เล่ม จำนวนเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-23 16:02:06 เปิดอ่าน
898 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารอบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา SCHOOL MIS จำนวน 120 เล่ม จำนวนเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-23 16:00:53 เปิดอ่าน
897 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง าจำนวน 2 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-21 09:24:44 เปิดอ่าน
896 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อต้นไม้ จำนวน 46 รายการ จำนวนเงิน 23,281 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-20 13:37:48 เปิดอ่าน
895 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม จำนวน 46 รายการ จำนวนเงิน 23,281 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-20 13:34:34 เปิดอ่าน
894 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนา ยกระดับฯ จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 6,990 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-20 09:36:47 เปิดอ่าน
893 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนา ยกระดับฯ จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 6,990 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-20 09:32:26 เปิดอ่าน
892 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 10,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-19 15:07:30 เปิดอ่าน
891 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 10,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-19 15:05:04 เปิดอ่าน
890 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุหมึก จำนวน 4 กล่อง จำนวนเงิน 7,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-19 13:10:41 เปิดอ่าน
889 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึก จำนวน 4 กล่อง จำนวนเงิน 7,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-04-19 13:07:50 เปิดอ่าน
888 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-08 13:40:03 เปิดอ่าน
887 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-08 13:38:57 เปิดอ่าน
886 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-08 13:36:50 เปิดอ่าน
885 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-08 09:34:57 เปิดอ่าน
884 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมารายนาชนกันต์ จันสุภาเสน ปจด.เม.ย.-กย.64 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-07 14:06:24 เปิดอ่าน
883 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดจ้างเหมาราย นางพิมวรา บัวละเพ็ชร ปจด.เม.ย. -มิ.ย. 64 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-05 09:19:11 เปิดอ่าน
882 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมา รายนายเสาร์คำ สุระวัง ประจำเดือน เม.ย.- มิ.ย. 64 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-05 09:17:57 เปิดอ่าน
881 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมา รายนายอำพล ทองคำ ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-05 09:16:42 เปิดอ่าน
880 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย สพป.ลป.1 ปจด.เมษายน 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-05 09:14:03 เปิดอ่าน
879 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-02 08:57:57 เปิดอ่าน
878 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-04-02 08:56:51 เปิดอ่าน
877 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง าจำนวน 1 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-03-24 10:29:56 เปิดอ่าน
876 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-03-22 15:18:56 เปิดอ่าน
875 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-Net) จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 13,210 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-17 11:39:35 เปิดอ่าน
874 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-Net) จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 13,210 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-17 11:36:34 เปิดอ่าน
873 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จำนวน 17 รายการ จำนวนเงิน 16,465 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-17 11:32:36 เปิดอ่าน
872 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จำนวน 17 รายการ จำนวนเงิน 16,465 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-17 11:31:27 เปิดอ่าน
871 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประชุม จำนวนเงิน 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-15 11:25:21 เปิดอ่าน
870 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประชุม จำนวนเงิน 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-15 11:23:39 เปิดอ่าน
869 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,970 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-09 15:32:22 เปิดอ่าน
868 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,970 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-03-09 15:31:16 เปิดอ่าน
867 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 4 ราย ปจด. มีนาคม 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-03-05 08:21:21 เปิดอ่าน
866 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-03-04 15:44:28 เปิดอ่าน
865 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-03-04 15:42:15 เปิดอ่าน
864 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อโครงการส่งเสรอมความเสมอภาคสร้างโอกาสทางการศึกษา การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-03-01 14:22:43 เปิดอ่าน
863 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมความเสมอภาคสร้างโอากาสทางการศึกษษ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-03-01 13:32:12 เปิดอ่าน
862 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสารัสำคัญของสัญญาเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ และขาตั้ง K9 ในอาคารพร้อม Asepter จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-24 10:32:00 เปิดอ่าน
861 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ และขาตั้ง K9 ในอาคารพร้อม Asepter จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-24 10:29:10 เปิดอ่าน
860 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้กับห้องน้ำ ห้องสุขา งานอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 9,370 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-24 10:24:56 เปิดอ่าน
859 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้กับห้องน้ำ ห้องสุขา งานอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 9,370 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-24 10:23:23 เปิดอ่าน
858 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อต้นหมากเหลืองพร้อมกระถางและจานรอง จำนวน 24 ชุด จำนวนเงิน 13,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-17 13:32:32 เปิดอ่าน
857 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นหมากเหลืองพร้อมกระถางและจานรอง จำนวน 24 ชุด จำนวนเงิน 13,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-17 13:29:21 เปิดอ่าน
856 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Fuji xerox M275Z 3 กล่อง จำนวนเงิน 5,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-10 14:39:04 เปิดอ่าน
855 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Fuji xerox M275Z 3 กล่อง จำนวนเงิน 5,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-10 14:36:48 เปิดอ่าน
854 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมลูกเสือ สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-02-08 15:54:12 เปิดอ่าน
853 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมงานลูกเสือ สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-02-08 15:52:57 เปิดอ่าน
852 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ราย ปจด. กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-02-08 10:50:01 เปิดอ่าน
851 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดเก็บสายไฟฟ้าและสายอินเตอร์เน็ต อาคารสำนักงานทิพย์ช้างสุดดี จำนวนเงิน 9,600บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-02 16:59:29 เปิดอ่าน
850 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บสายไฟฟ้าและสายอินเตอร์เน็ต อาคารสำนักงานทิพย์ช้างสุดดี จำนวนเงิน 9,600บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-02 16:58:05 เปิดอ่าน
849 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารประตูผาวชิรมัย จำนวนเงิน 26,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-02 16:55:09 เปิดอ่าน
848 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารประตูผาวชิรมัย จำนวนเงิน 26,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-02 16:54:09 เปิดอ่าน
847 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งระบบ Lan ห้องปฏิบัติงาน 3 ห้อง จำนวนเงิน 10800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-02 16:50:33 เปิดอ่าน
846 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบ Lan ห้องปฏิบัติงาน 3 ห้อง จำนวนเงิน 10800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-02-02 16:49:21 เปิดอ่าน
845 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวนเงิน 5,403.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-28 17:16:23 เปิดอ่าน
844 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวนเงิน 5,403.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-28 17:15:12 เปิดอ่าน
843 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-28 17:08:33 เปิดอ่าน
842 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-28 17:05:21 เปิดอ่าน
841 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 6,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-28 17:01:20 เปิดอ่าน
840 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 6,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-28 17:00:05 เปิดอ่าน
839 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ เงิน 40,000.-บาท สพป.ลป.1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-26 15:08:22 เปิดอ่าน
838 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ เงิน 40,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-26 15:04:51 เปิดอ่าน
837 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย ประจำเดือนมกราคม 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-16 09:19:02 เปิดอ่าน
836 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ รายนายอำพล ทองคำ ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค.64 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-16 09:18:09 เปิดอ่าน
835 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดจ้างเหมาราย นางพิมวรา บัวละเพ็ชร ปจด.ม.ค.- มี.ค.64 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-16 09:16:23 เปิดอ่าน
834 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมา รายนายเสาร์คำ สุระวัง ประจำเดือน ม.ค.- มีค.64 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-16 09:14:24 เปิดอ่าน
833 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-0715 ลำปาง จำนวนเงิน 15,515 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-13 16:51:45 เปิดอ่าน
832 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-0715 ลำปาง จำนวนเงิน 15,515 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-13 16:50:07 เปิดอ่าน
831 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กธ 2467 จำนวนเงิน 11,984 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-13 14:48:58 เปิดอ่าน
830 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กธ 2467 จำนวนเงิน 11,984 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-13 14:42:48 เปิดอ่าน
829 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเหมาจัดส่วนหย่อม จำนวนเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 14:52:00 เปิดอ่าน
828 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่วนหย่อม จำนวนเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 14:49:27 เปิดอ่าน
827 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสำนักงาน จำนวนเงิน 32,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 14:43:25 เปิดอ่าน
826 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมาซ่อมแซมป้ายสำนักงาน จำนวนเงิน 32,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 14:42:06 เปิดอ่าน
825 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น.(วัสดุหมึก) จำนวนเงิน 8,670 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 11:59:19 เปิดอ่าน
824 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น.(วัสดุหมึก) จำนวนเงิน 8,670 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 11:58:02 เปิดอ่าน
823 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น. จำนวนเงิน 5,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 11:53:00 เปิดอ่าน
822 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น. จำนวนเงิน 5,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 11:50:36 เปิดอ่าน
821 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาวัสดุงานทะเบียนประวัติ จำนวนเงิน 19,290 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 11:44:36 เปิดอ่าน
820 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาวัสดุงานทะเบียนประวัติ จำนวนเงิน 19,290 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 11:43:39 เปิดอ่าน
819 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานทะเบียนประวัติ จำนวนเงิน 19,290 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-12 11:41:45 เปิดอ่าน
818 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP วิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาศที่ 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-08 14:47:13 เปิดอ่าน
817 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-08 14:44:53 เปิดอ่าน
816 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-08 14:43:53 เปิดอ่าน
815 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-08 14:42:50 เปิดอ่าน
814 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนรายนายชนกันต์ จันสุภาเสน ปจด. 1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-06 13:18:16 เปิดอ่าน
813 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน จำนวนเงิน 44,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-06 11:08:13 เปิดอ่าน
812 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน จำนวนเงิน 44,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-06 11:04:36 เปิดอ่าน
811 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-0715 ลำปาง จำนวนเงิน 6,634 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-06 11:01:10 เปิดอ่าน
810 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-0715 ลำปาง จำนวนเงิน 6,634 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2021-01-06 10:56:05 เปิดอ่าน
809 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง จำนวน 5 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-06 10:04:35 เปิดอ่าน
808 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าเช่าบริการ LaaS แบบ Premium (s) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-06 09:37:41 เปิดอ่าน
807 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ LaaS แบบ Premium (s) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2021-01-06 09:35:33 เปิดอ่าน
806 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสุงเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-28 13:01:36 เปิดอ่าน
805 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เงิน 7,575.60 บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-28 12:58:29 เปิดอ่าน
804 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-23 09:43:25 เปิดอ่าน
803 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง จำนวน 8 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-18 15:52:37 เปิดอ่าน
802 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 17:19:07 เปิดอ่าน
801 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 17:17:29 เปิดอ่าน
800 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,220 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 17:13:51 เปิดอ่าน
799 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,220 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 17:12:34 เปิดอ่าน
798 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 10,770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 17:09:16 เปิดอ่าน
797 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 10,770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 16:58:47 เปิดอ่าน
796 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 16:55:57 เปิดอ่าน
795 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวนเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-12-17 16:43:18 เปิดอ่าน
794 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย ประจำเดือนธันวาคม 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-16 08:41:37 เปิดอ่าน
793 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-07 09:01:47 เปิดอ่าน
792 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-07 09:00:11 เปิดอ่าน
791 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาะสำคัญของสัญญา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-04 16:01:24 เปิดอ่าน
790 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-04 15:59:11 เปิดอ่าน
789 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาถอด รื้อเครื่องปรับอากาศเก่า สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-04 15:56:26 เปิดอ่าน
788 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถอด รื้อเครื่องปรับอากาศเก่า สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-12-04 15:53:44 เปิดอ่าน
787 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายนายเสาร์คำ สุระวัง ปจด.พ.ย.-ธค.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-30 13:37:41 เปิดอ่าน
786 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายนายสวิง หน่อวงศ์ ปจด.พฤศจิกายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-30 13:36:03 เปิดอ่าน
785 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประมูลการเช่าพื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง เพื่อจัดเก็บรถยนต์/รถจักรยานยนต์งานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2563 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-11-27 12:36:24 เปิดอ่าน
784 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. พฤศจิกายน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-24 11:42:42 เปิดอ่าน
783 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ รายนายอำพล ทองคำ ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-24 08:44:10 เปิดอ่าน
782 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริหารรายเดือนจำนวน 3 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-18 15:13:39 เปิดอ่าน
781 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ต เงิน 48,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-12 16:07:51 เปิดอ่าน
780 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสำนักเงิน 48,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-12 16:05:13 เปิดอ่าน
779 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เงิน 42,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-12 16:03:42 เปิดอ่าน
778 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสำนักเงิน 42,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-11-12 15:52:25 เปิดอ่าน
777 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 77,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 15:01:56 เปิดอ่าน
776 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 77,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 15:00:39 เปิดอ่าน
775 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 99,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:57:28 เปิดอ่าน
774 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 99,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:55:51 เปิดอ่าน
773 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ จำนวนเงิน 14,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:52:25 เปิดอ่าน
772 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวนเงิน 14,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:44:28 เปิดอ่าน
771 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญารื้อย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการจำนวนเงิน 14,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:39:18 เปิดอ่าน
770 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการจำนวนเงิน 14,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 14:36:54 เปิดอ่าน
769 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายฉากกั้นห้องอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งและติดตั้งระบบปลั๊กไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:50:21 เปิดอ่าน
768 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายฉากกั้นห้องอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งและติดตั้งระบบปลั๊กไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:48:17 เปิดอ่าน
767 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 7440-001-0008 และ 7440-001-0013 จำนวนเงิน 14,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:44:50 เปิดอ่าน
766 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 7440-001-0008 และ 7440-001-0013 จำนวนเงิน 14,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:43:26 เปิดอ่าน
765 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ม-4109 ลำปาง จำนวนเงิน 13,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:39:08 เปิดอ่าน
764 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ม-4109 ลำปาง จำนวนเงิน 13,360 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:25:02 เปิดอ่าน
763 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,419.02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:20:58 เปิดอ่าน
762 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 6553 ลำปาง จำนวนเงิน 5,419.02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:18:35 เปิดอ่าน
761 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 29,685 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:14:04 เปิดอ่าน
760 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 29,685 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:12:05 เปิดอ่าน
759 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 44,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:07:06 เปิดอ่าน
758 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 44,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 13:01:33 เปิดอ่าน
757 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2327 ลำปาง จำนวนเงิน 35,336.75 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 12:00:00 เปิดอ่าน
756 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2327 ลำปาง จำนวนเงิน 35,336.75 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:58:27 เปิดอ่าน
755 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 32,763.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:53:55 เปิดอ่าน
754 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2467 ลำปาง จำนวนเงิน 32,763.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:52:28 เปิดอ่าน
753 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:48:44 เปิดอ่าน
752 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:46:19 เปิดอ่าน
751 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการสอนของครูผ่านโปรแกรมออนไลน์ จำนวนเงิน 5,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:42:00 เปิดอ่าน
750 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการสอนของครูผ่านโปรแกรมออนไลน์ จำนวนเงิน 5,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:40:07 เปิดอ่าน
749 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:35:33 เปิดอ่าน
748 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-23 11:33:58 เปิดอ่าน
747 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาศ 4 (กค. - กย.63) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 10:02:20 เปิดอ่าน
746 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 10:00:50 เปิดอ่าน
745 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 09:59:55 เปิดอ่าน
744 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-22 09:58:34 เปิดอ่าน
743 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำและซ่อมแซมประตูทางเข้าชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 68,5000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:21:25 เปิดอ่าน
742 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำและซ่อมแซมประตูทางเข้าชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 68,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:18:14 เปิดอ่าน
741 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 189,405 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:11:04 เปิดอ่าน
740 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 189,405 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:09:50 เปิดอ่าน
739 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ จำนวนเงิน 67,015 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:03:13 เปิดอ่าน
738 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ จำนวนเงิน 67,015 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-10-20 15:01:11 เปิดอ่าน
737 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:41:24 เปิดอ่าน
736 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ เงิน 266,390.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:39:20 เปิดอ่าน
735 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ เป็นเงิน 805,435.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:37:20 เปิดอ่าน
734 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก เงิน 234,466.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:34:58 เปิดอ่าน
733 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิชาการเกษตรและครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ เงิน 132,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:31:56 เปิดอ่าน
732 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล เงิน 178,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:28:35 เปิดอ่าน
731 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน เงิน 44,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-10-16 09:22:24 เปิดอ่าน
730 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนแล สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ(บริษัทบริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-30 16:04:00 เปิดอ่าน
729 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนแล สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-29 17:00:36 เปิดอ่าน
728 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ขนาด โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-29 16:58:10 เปิดอ่าน
727 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ขนาด โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-29 16:55:23 เปิดอ่าน
726 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนฯ โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 15:55:49 เปิดอ่าน
725 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 13:56:45 เปิดอ่าน
724 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 13:54:45 เปิดอ่าน
723 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. กันยายน 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-26 11:29:29 เปิดอ่าน
722 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-25 13:50:55 เปิดอ่าน
721 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-25 13:48:46 เปิดอ่าน
720 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูฯ เงิน 15,311.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 17:09:45 เปิดอ่าน
719 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งรองผอ.สถานศึกษา เงิน 15,311.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 17:07:28 เปิดอ่าน
718 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่ม DLICT เงิน 9,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 14:35:40 เปิดอ่าน
717 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มDLICT เป็นเงิน 9,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-24 14:33:36 เปิดอ่าน
716 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ขนาด รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 13:19:16 เปิดอ่าน
715 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนฯ โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 11:00:27 เปิดอ่าน
714 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน และ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 09:27:37 เปิดอ่าน
713 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 09:24:04 เปิดอ่าน
712 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วน โดยวิธีคัดเลือก เงิน 45,400.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 09:21:26 เปิดอ่าน
711 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-23 08:49:05 เปิดอ่าน
710 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-15 08:40:29 เปิดอ่าน
709 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-15 08:38:18 เปิดอ่าน
708 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำหนังสือและพิมพ์เกียรติบัตรฯโครงการยกย่องเชิดชููเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-15 08:31:07 เปิดอ่าน
707 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือและพิพม์เกียรติบัตรฯโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:34:42 เปิดอ่าน
706 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:24:45 เปิดอ่าน
705 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารสถานที่ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:22:02 เปิดอ่าน
704 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:19:55 เปิดอ่าน
703 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-14 09:17:06 เปิดอ่าน
702 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนจำนวน 9 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 15:24:54 เปิดอ่าน
700 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 15:16:09 เปิดอ่าน
699 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 9 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 15:12:49 เปิดอ่าน
698 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-09 14:56:36 เปิดอ่าน
697 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำสติ๊กเกอร์โครงการประหยัดพลังงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:55:22 เปิดอ่าน
696 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ์กเกอร์โครงการประหยัดพลังงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:50:54 เปิดอ่าน
695 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:44:49 เปิดอ่าน
694 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:42:32 เปิดอ่าน
693 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการคุณธรรมฯ เงิน 18,240.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:37:28 เปิดอ่าน
692 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ เงิน 18,240.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 10:34:37 เปิดอ่าน
691 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 09:34:20 เปิดอ่าน
690 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-06 09:33:00 เปิดอ่าน
689 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระดับบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 16:14:26 เปิดอ่าน
688 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 16:12:35 เปิดอ่าน
687 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระดับบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 15:31:21 เปิดอ่าน
686 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 15:28:51 เปิดอ่าน
685 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุใช้ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 14:02:21 เปิดอ่าน
684 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 14:00:35 เปิดอ่าน
683 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุจัดเตรียมเอกสารในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 12:13:39 เปิดอ่าน
682 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดเตรียมเอกสารในการตรวจและประเมินผลงานวิชาการครู รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-05 12:11:12 เปิดอ่าน
681 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศขอบเขตของงานการซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-02 17:21:59 เปิดอ่าน
680 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีคัดเลือก รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-02 17:19:23 เปิดอ่าน
679 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมารถปรับอากาศ2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-01 09:24:04 เปิดอ่าน
678 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-01 09:21:53 เปิดอ่าน
677 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-09-01 08:10:44 เปิดอ่าน
676 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-31 08:57:08 เปิดอ่าน
675 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 ปจด.สิงหาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-22 14:04:23 เปิดอ่าน
674 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-18 10:41:17 เปิดอ่าน
673 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 14:39:44 เปิดอ่าน
672 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลูกเสือ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 14:37:35 เปิดอ่าน
671 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 11:17:39 เปิดอ่าน
670 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-15 11:13:09 เปิดอ่าน
669 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 9,655 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-14 14:15:12 เปิดอ่าน
668 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 9,655 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-14 14:13:32 เปิดอ่าน
667 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-14 11:38:26 เปิดอ่าน
666 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-14 11:36:28 เปิดอ่าน
665 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-13 16:20:35 เปิดอ่าน
664 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-13 16:18:33 เปิดอ่าน
663 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนจำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-13 13:27:57 เปิดอ่าน
662 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-07 13:34:13 เปิดอ่าน
661 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยม รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-07 13:31:55 เปิดอ่าน
660 ข่าวประกาศประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-01 14:50:51 เปิดอ่าน
659 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-08-01 14:49:05 เปิดอ่าน
658 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จำนวนเงิน 7,305 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-01 13:42:23 เปิดอ่าน
657 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จำนวนเงิน 7,305 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-08-01 13:40:51 เปิดอ่าน
654 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือแบบฝึกทักษะ จำนวนเงิน 5,367 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:57:29 เปิดอ่าน
653 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือแบบฝึกทักษะ จำนวนเงิน 5,367 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:55:50 เปิดอ่าน
652 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:50:56 เปิดอ่าน
651 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:48:05 เปิดอ่าน
650 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศประกาศผู้สาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 22,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:42:21 เปิดอ่าน
649 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 อาคารทิพย์ช้างสดุดี จำนวนเงิน 22,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:40:07 เปิดอ่าน
648 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู่ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จำนวนเงิน 13,000 บาท โดยวิธีเฉพาเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:33:44 เปิดอ่าน
647 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู่ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จำนวนเงิน 13,000 บาท โดยวิธีเฉพาเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:32:02 เปิดอ่าน
646 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Server จำนวนเงิน 76,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:27:07 เปิดอ่าน
645 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Server จำนวนเงิน 76,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:23:38 เปิดอ่าน
644 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา กาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ 18 รายการ จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:13:17 เปิดอ่าน
643 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ 18 รายการ จำนวนเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 12:10:52 เปิดอ่าน
642 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 18,140 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 11:53:45 เปิดอ่าน
641 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-25 11:19:58 เปิดอ่าน
640 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-23 14:15:10 เปิดอ่าน
639 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-23 13:52:39 เปิดอ่าน
638 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมและมัธยมศึกษา ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-21 15:29:25 เปิดอ่าน
637 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-21 15:27:33 เปิดอ่าน
636 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฎิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-21 11:15:24 เปิดอ่าน
635 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-15 15:57:32 เปิดอ่าน
634 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-15 15:23:07 เปิดอ่าน
633 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 รายการจ้างก่อสร้างรั้ว โดยวิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-15 14:57:15 เปิดอ่าน
632 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 รายการก่อสร้างรั้ว โดยวิธีประกวดราคา e-bidding ปริญญา ไชยวรรณ 2020-07-15 14:53:46 เปิดอ่าน
631 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ของโรงเรียนและ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 15:21:52 เปิดอ่าน
630 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 15:20:10 เปิดอ่าน
629 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 13:30:48 เปิดอ่าน
628 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-11 11:52:37